Errenteriako udalean dirulaguntzak ematea arautzeko Udal ordenantza.

Eguneratze data: 2022-08-29
Kategoria: 2.3.3 Beste ordenantzak eta udal erreglamentuak

Ordenantza honen xede da Errenteriako Udalak eta bere organismo autonomoek ematen dituzten dirulaguntzen irizpideak eta emakida prozedura arautu eta eazartzea, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege orokorrak eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, non bertan onartzen den horren garapenerako erregelamendua, xeda tzen dutenaren arabera.