ZERGA ORDENANTZAK 2022

1.01.-ZERGA: ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATUKO DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.01.1.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua.

Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 14.3 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz,4/2003ko martxoaren 19ko Foru Arauaren bidez aldatutako udal zergak ordaintzeko sistemari lotuta, ondorengo artikuluan ezarritako terminoetan finkatzen du Zerga honen karga tasa.

1.01.2.- KARGA TASAK.

2. Artikulua.

1. Hiri ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa ERASKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratzen da finkatuta.

2. Landa ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa ERASKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratzen da finkatuta.

1.01.3.- ZERGA OINARRIA ETA KUOTAK.

3. Artikulua.

1. Hiri Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarria, ondasun horien balio katastrala izango da.

2. Landa Ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarria, erregelamenduz onetsitako balio katastrala izango da.

3. Zerga honen kuotaren zehaztapena aurreko ataletan adierazitako Zerga Oinarriei Ordenantza honetako 2. artikuluan finkatutako hurrenez hurreneko karga tasak aplikatuz lortuko da.

1.01.4.- KUDEAKETA ARAUAK.

4. Artikulua.

1. Zerga honen kudeaketa, likidazio, bilketa eta ikuskapenerako ahalmenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren gain eskuorde daitezke, Udal Batzarreak erabakitako terminoetan, edukian eta eremuan, horretarako hitzarmen egokia izenpetuz.

2. Hartuko den udal erabakia GAOn emango da argitara onartu ondoren.

1.01.5.- HOBARIAK

5. Artikulua. Ondorengo hobariak egingo dira:

- HOBARIAK

 

1. Zerga kuota osoaren %50eko hobaria, beti ere interesatuek obrei ekin aurretik hala eskatzen badute urbanizatzeko, eraikitzeko eta sustapen enpresek egiten duten jardueraren xede direnentzako, bai obra berriak egiteko hala nola eraberritzeko, eta horiek haien ibilgetuaren artean azaltzen ez direnean. 

-

Hobari hau aplikatzeko epea obrak hasi ondorengo zergalditik eta amaitu ondorengo zergaldira bitartekoa izango da, beti ere denbora horretan urbanizatzeko edo eraikuntza lanak benetan egiten badira. Epealdi horrek ezingo ditu inoiz hiru zergaldi gainditu. 

-

2. Familia ugariak. Zerga kuota osoaren gaineko hobaria jartzen da familia ugariko titularrak direnentzat. Hobari hau taula honen arabera arautua dago: 5 seme-alaba dituzten familientzat, % 50, eta 6 seme-alaba edo gehiago dituztenentzat, %90. 

-

Hobaria bakarrik familiaren ohiko bizileku eta eurek jabe diren etxebizitzari egingo zaio. 

-

Hobaria egin ahal izango da ere garajerako erabiltzen den lokal batengatik eta beste bat trastetegirako. 

-

Hobaririk ez da egingo merkataritzarako bideratutako finkengatik. 

-

Interesatuek eskaera egiteko orduan, familia ugariaren titulu ofiziala aurkeztu beharko dute. 

-

Hobari hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da, eraikuntza berriko alta-emate kasuan izan ezik. Horiek, hilabeteko epea izango dute zerga honen lehen likidazioa jakinarazten den egunetik aurrera. 

-

3. Kuota osoaren %50eko hobaria babes ofizialeko etxebizitza berrietarako izango da, eta halaber, dela proiektuan ala erregistroan beraiei lotuta dauden garaje eta trastelekuetarako, beti ere behin betiko kalifikazioa eman ondoren, eta alokatzeko diren etxebizitza sozialentzat soilik. 

-

Epea: 3 urte, behin betiko kalifikazioa eman ondoren. 

-

4. Zergaren kuota osoan %50aren hobaria ezartzen da, euren kontsumorako izango den energia sortzeko, aprobetxamendu termikorako edo elektrikorako sistemak jartzen dituzten etxebizitzentzat. 

-

Gutxieneko potentzia 1 KW izango da. Potentzia hori instalazioaren potentzia osoa izan daiteke banakako instalazioen kasuan, edo erabiltzaile bakoitzari esleitutako potentzia instalaziokolektiboetan, instalazioa eraikin berean egon ala ez. 

-

Ezingo da aplikatu hobari hau eguzki-energia aprobetxatzeko sistemak instalatzea nahitaezkoa bada arloko araudi espezifikoaren arabera. 

Hobari hori, sistema ezartzen denetik bost urtean aplikatuko da eta jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da. 

5.- Zerga kuota osoaren %50eko hobaria, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 316/2002 Dekretu bidez etxebizitza hutsei buruz onartutako “Etxebizitza Hutsen Programa” barruan, edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen barruen erabilera-lagapena duten ondasun higiezinei dagokionez. 

Hobari hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da. 

6.- Zerga kuota osoaren %95eko hobaria, Nekazaritza kooperatiben eta lurraren ustiapen komunitariorako kooperatiben landa ondasunek, 2/ 1997 Foru Arauaren 26.4 artikuluak finkatzen duen baldintzetan. 

Hobari hau 2022an aplikatu ahal izateko eskaerak 2022ko martxoaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da. 


1.01.6.- GAINKARGA

6. Artikulua

1. Subjektu pasiboaren edo hirugarren baten -alokatuta edo erabiltzeko utzia- ohiko bizilekua ez den bizitokiko ondare higiezinak ordenantzaren eranskinean jasotzen den gainkargaren menpean geratuko dira.

Errekargua ez zaie inola ere aplikatuko bizitegi erabilerako ondasun higiezinei, izaera sozialeko etxebizitza planetara destinatuta daudenean.

2. Bizilekuko higiezintzat joko dira Katastroan etxebizitza gisa jasota dauden lokalak. Horrela, horren barruan geratuko dira etxebizitzari emaniko eranskinak, baldin eta, erregistroan finka bakar modura azaltzen badira.

3. Gainkarga sortuko da aplikatuko den zerga egiten den une berean, eta berori kuotarekin batera likidatuko da.

4.- Gainkarga hau aplikatzearen ondorioetarako, presuntzio egingo da etxebizitza erabilerako ondasun higiezinen bat ohiko egoitza dela, baldin eta zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko erroldan bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dute.

Halaber, ohiko bizileku gisa erabiltzearen froga izango da gutxienez 1000 kWh elektrizitate edo 2000KWh gas natural kontsumitu izana zerga sortu den momentuaren aurreko urtean.

Puntu hori frogatzeko, aurkeztu beharko dira aurreko urteko elektrizitate-fakturak edo gas naturalen fakturak eta okupatzaileak identifikatzeko datuak jasotzen dituen aitorpen bat.

5.- Egiazko ohiko bizileku ez diren bizileku erabilerako ondasun higiezinak salbuetsita egongo dira errekargu hau aplikatzetik, baldin sortzapenaren egunean inguruabar hauetakoren bat betetzen badute:

5.1.- Udal baimena edo aurrekomunikazioa behar duten jarduera profesional edo merkataritzakoak era jarraituan burutzen dituztenak (ekonomia-jarduerak). Eta, halaber, elkarte politikoen, sindikatuen edo enpresen egoitza izateko direnak edo irabazi-asmorik gabe kokatzen diren erakundeen egoitzak.

5.2.- Eraiki duten promotoreen izeneko ondasunak, betiere ez badira ohiko bizilekuak izan.

5.3.- Erakunde publikoren baten eskura utzitako etxebizitzak, horien helburua alokatzea delarik.

5.4.- Bat eginiko etxebizitzei, baldin eta, erregistroan bi finka modura eta errezibo desberdinak badituzte. Ondasunen jabea bakarra izan behar da.

5.5. Herentzia edo banatu gabeko herentzia bidez eskuratutako etxebizitzak, titularra hil ondorengo 2 urteko epean.

Egoera hau egiaztatu behar da, heriotza ziurtagiria aurkeztuz.

5.6. Zerga kobratzeko datan alokatuta dauden etxebizitzak.

Hasierako alokairu kontratua aurkeztu beharko da. Bertan adieraziko da eraikina etxebizitza erabilerarako lagatzen dela. Interesdunak ez daude behartuta jada administrazioaren esku dagoen errentamendu-kontratua aurkeztera. Hala ere, eskaeran kontratu horri erreferentzia egin beharko diote, data adierazita.

Kontratua indarrean dagoela frogatzeko aurkeztu beharko da sortzapen-urteko urtarrileko edo ondorengo alokairuaren ordainagiria, ordaintzailea identifikatzen duena.

Alokairu kontratua 2016ko martxoaren 31tik aurrera sinatu den kasuetan (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde ordezkaritzan jarritako fidantzaren ordainagiriaren fotokopia.

Foru Aldundiari alokairu kontratuen berri emango zaie.

5.7. Gutxienez 183 egunetan alokatuta egon diren etxebizitzak, hain zuzen ere zerga kobratzeko aurre-aurreko urtean zehar.

Alokairu kontratua aurkeztu beharko da, adieraziz eraikina etxebizitza erabilerarako lagatzen dela. Interesdunak ez daude behartuta jada administrazioaren esku dagoen errentamendu-kontratua aurkeztera. Hala ere, eskaeran kontratu horri erreferentzia egin beharko diote, data adierazita.

Kontratuak indarrean dirauela frogatzeko, aurkeztu beharko dira adierazitako gutxieneko epealdiari (183 egun) dagozkion sarreren egiaztagiriak. ordaintzailea nor den ere adieraziko da.

Alokairu kontratua 2016ko martxoaren 31tik aurrera sinatu den kasuetan (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde ordezkaritzan jarritako fidantzaren ordainagiriaren fotokopia.

Foru Aldundiari alokairu kontratuen berri emango zaie.

5.8.- I, II eta III mailako mendetasuna duten pertsonen titularitateko etxebizitzak, 39/2006 Legearen arabera, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa. Horrez gain, erroldaturik egon beharko dute profesionalak ez diren familia inguruko zaintzailekin.

Era berean, salbuespen hori aplikatuko zaie, (I, II eta III mailako) mendetasuna duten pertsonen zaintzaile ez profesionalen titularitateko etxebizitzei, pertsona horiek mendetasuna duen senitartekoaren etxebizitzara aldatu eta bertan erroldatu baldin badira.

Bi egoera horietan aplikatuko zaio zaintzailearen edo mendekoaren ohiko etxebizitzari soilik.

Organo eskudunak emandako mendetasunaren gaineko egiaztagiria eta bizikidetza egiaztagiria, udalerritik kanpo erroldatuta dauden kasuetan.

5.9. Hirugarren adineko pertsonen egoitzetan erroldatuta dauden pertsonen titularitateko etxebizitzak. Salbuespen hori soilik ezarriko zaio egoitzan sartu aurretik egoiliarrak zuen ohiko etxebizitzari.

Egoera hau, egiaztatuko da errolda ziurtagiria aurkeztuz, udalerritik kanpo erroldatuta dauden kasuetan.

Salbuespena gehienez ere hiru urtean ezarriko da egoitzan erroldatua egunetik kontatzen hasita.

5.10. Ordenamendutik kanpo dauden etxebizitzak, hondamendi aitorpena izan dutenak edo hirigintza kudeaketari lotutakoak.

5.11. Higiezinen merkatuan eskaintzan dauden etxebizitzak saldu edo alokatzeko, betiere:

a) Salmenta prezioa ez bada katastroko balioa bider 1,9 koefizientea baino handiagoa.

b) Alokairuaren urtekoturiko prezioa ez bada etxebizitzaren “katastroko balioa bider 1,9 koefizientea” biderketan sorturiko balioaren % 4 baino handiagoa.

Zirkunstantzia horiek egiaztatuko dira:

a) Higiezinen bitartekaritza zerbitzuak erabiltzen direnean: saldu edo alokatzeko kontratuaren kopiaren bidez, alokairu edo salmenta prezioa zehaztuz.

b) Higiezinen bitartekaritza zerbitzuak erabiltzen ez direnean aitorpen baten bidez, etxebizitza higiezinen merkatuan jarri dela egiaztatzen duten frogatzeko baliabideen bidez (esate baterako, salmentan edo alokairuan dagoela erakusten duten argazkiak, web orrietan edo antzekoetan jarririko publizitatearen frogagiriak.

Lorturiko datuekin, Udalak etxebizitza poltsa bat sortu ahalko du.

5.12. Gipuzkoatik kanpo, lan arrazoiak direla-eta beste udalerri batera lekuz aldatu diren etxebizitzen titularrek edo ezkontidea edo izatezko bikote.

Halako egoera egiaztatu beharko da jabeak egungo etxebizitzan duen errolda egiaztagiria aurkeztuz eta etxebizitzaren jabeak zerbitzuak ematen dituen enpresaren egiaztagiriaren bidez.

Izatezko bikote badira, dagokion Erregistroan izena emanda egon beharko dute.

5.13. Konpontzen ari diren higiezinak zerga sortze datan.

Egoera hori egiaztatu beharko da obretarako udal lizentziarekin. Eskaeran obra lizentziaren data adierazi beharko da.

5.14. Zerga sortu aurreko hiru hilabeteetan eta ondorengo bi hilabeteetan eskualdatutako etxebizitzak, betiere eskuratutako etxebizitza, eskualdaketaren egunetik kontatzen hasita hiru hilabeteko epean, udal-erroldan inskribatua badago.

5.15. Bereizketa horizontalik ez duten eta erregistroan finka bakarra diren etxebizitzak, katastroan erreferentzia bakarra eta errezibo bakarra dutenak.

5.16. Hutsik dauden baserriak.

Egiaztatuta geratuko da baserria ez dagoela hutsik nekazaritzako ustiapena Gipuzkoako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiapenen erregistroan inskribatuta badago edo egon bada.

5.17. Zergan hobariren bat duten etxebizitzek.

Salbuespen honek hondar izaera du, eta helburua udalaz kanpoko arau baten babespean, legezkoa izanik, ondasun higiezinen zergan hobari edo murrizketaren bat duten etxebizitzei zerga-kenketa ahalbidetzea da, hain zuzen ezaugarri bereziak dituelako edo jabeek egoera pertsonal berezia bizi dutelako.

5.18. Aldi baterako bizileku gisa erabiltzen diren etxebizitzak. Salbuespen hau etxebizitza bakar bati aplikatuko zaio, titularra Gipuzkoatik kanpo bizi bada.

Joko da etxebizitza aldi baterako bizileku gisa erabiltzen dela egiaztatzen bada gutxienez 150 KWh elektrizitate edo 300KWh gas natural kontsumitzen direla zerga sortu aurre-aurreko urteko edozein hilabetetan.

Hori egiaztatzeko, aurkeztu beharko dira elektrizitate fakturak eta etxebizitzaren titularraren errolda-ziurtagiria.

5.19. Hipersentsibilitate elektromagnetikoa duten pertsonen aldi baterako egoitza izango diren etxebizitzak, egoera horren ondoriozko sintomak arintzearren.

Egoera hori egiaztatzeko dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

a) Patologia egiaztatzen duen dokumentazio medikoa.

b) Erabiltzailearen erantzukizunpeko adierazpena, berariaz adierazteko etxebizitza horren ezaugarriak (kokapenagatik edo bestelako arrazoiengatik) egokiak zaizkiola, bere sintomak desagerrarazi edo arintzen dizkiola eta etxebizitza doan lagatzen zaiola.

Salbuespen hori aplikatuko zaio etxebizitza bakar bati.

7. Artikulua

Inor erroldatuta ez duten etxebizitzak gainkargua duten etxebizitzen zerrendan sartuko dira. Egoera horretan mantenduko dira norbait erroldatzen den arte. Zerga eta gainkarga batera igorriko dira.

Jabeei behin jakinarazi zaienean etxebizitza zerrenda horretan sartu dela, hurrengo urteetan ez zaie berriz jakinaraziko, eta beren ardura izango da garaiz jakinaraztea gainkarga egoki ez izatea eragiten duen edozein egoera. (salbuespen eskaera edo ohiko bizileku gisa erabiltzearen froga)

1.01.7.- ERANSKINA

- Zerga-motak. Kuotak zehazteko karga mota hauek ezarri dira:

 

1.1.- Hiri ondasunen gainekoa: 

-

A) Lurzoru industriala edo hirugarren sektorekoa 

0,600 %

B) Gainontzeko hiri ondasunak 

0,2400 %

1.2.- Landa ondasunen gainekoa 

1,1 %

2.- Gainkarga, zergaren kuota likidoaren gainean 

100 %1.02.-ZERGA: UDALERRIKO IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN ORDAINARAZPENERAKKO ZENBAIT AHALMEN ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.02.-.- --

--

1. ERANSKINA
Gutxieneko kuoten igoera bakarra: %2’2koa.
 

2. ERANSKINA
UDAL MUGARTEKO BIDE PUBLIKOEN SAILKAPENA:
Kategoriak-Indizea-Kodea-Kaleak, plazak edo auzoak

Kokapen indizea:1,2
KODEA/   KALEA
   6055     ARANGUREN POLIGONOA
   6041     EGIBURUBERRI PASEALEKUA
   6011     KAPUTXINOAK PENINTSULA
   1807     MASTI- LOIDI KALEA
   1208     NAFARROA HIRIBIDEA, 6 eta 85
   1808     TXIRRITA-MALEO KALEA
   6008     ZAMALBIDE GUNEA
   6007     ZENTOLEN GUNEAKokapen indizea: 1
GAINONTZEKO KALEAK

3. ERANSKINA
Ponderazio koefizientea
Zergaren Tarifetan ezarritako kuota minimoak igo egingo dira, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren Testu Bateginaren 11. artikuluan jasotako taula aplikatuz, uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauan idatzita dagoenaren barruan, zeinaren bidez aldaketa jakin batzuk sartzen diren tokiko zerga-ordainketa

1.02.1.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua.

Udal honek apirilaren 20ko 1/993 Foru Dekretuan, 11 eta 12 artikuluek emandako eskumenez baliatuta, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bategina onesten duena, Ordenantza honetan jasotzen diren koefiziente eta indizeak ezarri ditu.

1.02.2.- GUTXIENEZKO KUOTEN PONDERAZIOA.

2. Artikulua.
Udalerri honetan zergapetutako ihardueretarako zerga honen tarifetan Foru Aldundiak ezarri dituen gutxienezko kuotak 1. ERANSKINEAN azaltzen den koefizientearen arabera gehituko dira.  

3. Artikulua.

Udalerriaren barnean Zerga honek zergapetutako iharduerak gauzatzen diren lokalen kokapena ponderatzeko, aurreko 2. Artikuluaren arabera gehitutako kuotei 2. ERASKINEAN adierazitako indizeak aplikatuko zaizkie, bide publikoak duen kategoria kontuan hartuz.

4. Artikulua.

Gehikuntza koefizientea eta kokapen indizea, Ordenantza honen 2 eta 3. artikuluetan hurrenez hurren finkatzen direnak, ez zaizkie aplikatuko kuota probintzialei eta bereziei, ez eta Foru Errekarguari ere.

 

5. Artikulua.

Aipatutako 3. artikuluan adierazitako indizeak aplikatzeko, udalerriko kale, plaza edo auzoak sailkatu egiten dira, 2. ERASKINEAN zerrendatutako kategorien ordenaren arabera hain zuzen ere.

1.02.3.- TRIBUTU KUOTA.

6. Artikulua.

Zerga honen tributu kuota Tarifek finkatzen dituzten gutxienezko kuotek osatuko dute, berauei koefizientea eta Ordenantza honetako 2 eta 3. artikuluen eta, hala badagokio, Foru Errekarguaren arabera dagokion indizea gehituz.

 

1.02.4.- KUDEAKETA ARAUAK.

7. Artikulua. 1.- Zerga honen kudeaketa, likidazio, bilketa eta ikuskapen ahalmenak Gipuzkoako Foru Aldundiarengan eskuordetu ahal izango dira, Udal Batzarreak aldez aurretik erabakitako eran, edukiarekin eta neurrian, eta horretarako hitzarmena sinatuz ondorioak izan behar ditueneko urtearen hasiera baino lehen. 2.- Erabaki eta hitzarmen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira sinatu ondorengo lehen seihilabetearen barruan. Era berean, aldizkari ofizial horretan bertan argitaratuko da hitzarmen horien salaketa. 3.- Artikulu honetako lehen zenbakian erabakitakoa horrela bada ere, kasu orotan Foru Aldundiarenak izango dira han adierazitako ahalmenak, kuota probintzial eta bereziei dagokienez.

1.02.5.- HOBARIAK.

- Hobariak

 
1.- Enplegua sortzen dutenek izango dituzte, baldin eta udal zergak ordaintzen dituzten subjektu pasiboek hobaria aplikatu aurreko zergaldian behin-betiko kontratuarekin langile-plantillaren bataz bestekoa igo badute. Horrela, ondorengo hobariak egingo dira:
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %0,1etik %5era,
hobaria: 10
 • Kontratuen %60 edo gehiago emakumeentzat: 15
 • Kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteontzat edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboentzat: 15


Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %5,01etatik %10era,
hobaria: 20
 • Kontratuen %60 edo gehiago emakumeentzat: 25
 • Kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteontzat edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboentzat: 25


Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %10,01etik %20ra,
hobaria: 30
 • Kontratuen %60 edo gehiago emakumeentzat: 35
 • Kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteontzat edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboentzat: 35


Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %20,01tik gora,
hobaria: 40
 • Kontratuen %60 edo gehiago emakumeentzat: 45
 • Kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteontzat edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboentzat: 45

2.- Kuotaren % 50, 2/1997 Foru Arauaren 5. artikuluak eta kidekoek apaigai dituzten bereziki babesturiko kooperatibei, hots, lehenengo maila duten ondokoei: Elkarlaneko kooperatibei, Nekazalekoei, erkidegoan ustiatzekoei, irakaskintzakoei eta etxebizitzenei eta eraldatzeko nekazaritza elkarteei. 

-

3.- Kuotaren %25 eko hobaria udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, baldintza hauek betetzen dituztenean 

-

1) Energia erabili edo ekoiztea energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistemetatik abiatuta. 

-

Ondorio horietarako, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak Energia Berriztagarriak Sustatzeko Planean jaso eta halakotzat definitzen direnak dira. Kogenerazio sistemak, elektrizitatea eta energia termiko erabilgarria aldi berean ekoizteko balio duten ekipo edo instalazioak dira. 

-

2) Langileei zuzendutako garraio plan bat ezartzea lanpostura joateak dakarren energia kontsumoa eta sortutako isuriak murrizteko, eta garraiobiderik eraginkorrenen erabilpena, garraio publikoarena edo partekatuarena, sustatzeko. 

4.- Kuotaren %50eko hobaria udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat errenta edo etekin garbia negatiboa dutenean , eta eragiketa-bolumena 10.000.000 baino handiagoa ez bada. 

Eragiketen bolumena eta etekin negatiboa hobaria aplikatzeko zergaldiaren aurre aurreko bigarren urteari dagozkionak izango dira. 

Hobari hau 2022an aplikatu ahal izateko eskaerak 2022ko maiatzaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da. 

-

Hobari hauek zergadunak eskatu behar ditu eta eskatu ondorengo hurrengo epean sartuko dira indarrean, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren kudeaketarekin lotutako zenbait alde arautzen dituen azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretuaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera egiten direnak izan ezik. 

-

Gauza bat baino gehiagogatik hobaritua suertatuz gero, bakarrik hobaririk handienaz baliatu ahal izango da. 1.03.-ZERGA: TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO ELEMENTUAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.03.-.- --

--

1.03.1.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua.

Udal honek, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauko 4.4. artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, udal zergak ordaintzeko sistema berrituan martxoaren 19ko 4/2003 foru arauaren arabera aldatua, artikulu horretako 1. atalean ezarritako gutxieneko kuotak finkatzen ditu ERASKINEAN adierazten den koefizientea aplikatuz.

1.03.2.- ZERGA KUOTA.

2. Artikulua.

Aurreko artikuluak aipatzen duen koefizientea aplikatuz, Zerga hau adierazitako Eranskinean zerrendatutako tarifa-taularen arabera exijituko da.

1.03.3.- ZERGAREN KUDEAKETA.

3. Artikulua.

1. Zerga hau autolikidazio erregimenean exigituko da, horretarako udal administrazioak Zerga honen subjektu pasiboei eta dagozkien espedienteak tramitatzen dituzten Gestoriei emango dien ereduan.

2. Zergaren ordainketa autolikidazioa aurkeztuko den unean egingo da.

4. Artikulua.

Zerga hau ordaindu dela egiaztatuko duen dokumentua zorra kitatzeko unean udal Administrazioak emango duen behin-betiko ordainagiria izango da.

5. Artikulua. 1. Zerga honen zorraren ordainketa eguneratuta daukala egiaztatuko duen ziurtagiriaren aurkezpena ezinbesteko baldintza izango da ondorengo espedienteak tramitatzeko eskaerari Trafiko Buruzagitzan hasiera emateko:

a) Zirkulatzeko ibilgailuaren gaitasun ziurtapenarena.

b) Ibilgailuaren behin-betiko baxarena.

c) Ibilgailuen erreformarena, Zerga honen ondorioetarako haien sailkapena aldatzen denean.

d) Ibilgailuaren transferentziarena.

e) Ibilgailuaren zirkulazio baimenean azaltzen den subjektu pasiboaren bizileku aldaketarena.

2. Kuota korronteen ordainketa egiaztatuko duen ordainagiriaren aurkezpena ezinbesteko betebeharra izango da, hori aurkeztea eskatzen duten Zergapeko ibilgailuen matrikulazio espedienteari hasiera emateko Trafiko Buruzagitzan.

1.03.4.- KUOTEN ITZULKETA.

6. Artikulua.

Zergadunari bere aldeko kuota proportzionala itzuliko zaio, bai ibilgailuari baja eman edota behin-behineko likidazioan gerakin geratutakoa. Zenbatekoa zergadunak duen kontuan sartuko da, diru hori itzultzeko eskaera orria bete beharko da eta honekin batera behin-betiko bajari eta ibilgailuaren matrikulazioari dagokion agiria aurkeztu beharko da.

1.03.5.- HOBARIA.

- - Hobariak

 

7. Artikulua

1.- %90eko hobaria izango dute ibilgailu fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez hogeitamar urteko antzinatasuna duten ibilgailuek, beti ere eguneroko ibilgailu gisa erabiltzen ez denean. Hobari hau emateko oinarria 3/2019 Foru Arauan ezarritakoari jarraiki jardungo da.

Presuntzioa egingo da subjektu pasiboa ez bada beste ibilgailu baten titular,  ohiko joan-etorrietarako bere izenean dagoen ibilgailua erabiltzen duela.
2.- Halaber, Historikoak diren ibilgailuak %100eko hobaria izango dute.

Interesatuek eskaria egiteko ibilgailuaren fitxa teknikoa eta matrikula zenbakia ekarri beharko dituzte.
   3.- Gutxi kutsatzen duten ibilgailuek hobaria izango dute zergaren kuotan, portzentajeari eta epeari dagokienez, ezaugarriak kontuan hartuta, betiere, idatz-zati hauetako batean ezarritako baldintzak betetzen badituzte:
a) Motor elektrikoa duten ibilgailuek % 95eko hobaria izango dute zerga-kuotan, lehen aldiz matrikulatzen direnetik hasita bost ekitalditan zehar.
b) Motor hibridoak dituzten ibilgailuek eta erregai gisa gasa erabiltzen dutenek, gas naturala, petroliotik likidotutako gasak zein bioetanola erabili, % 75eko hobaria izango dute zerga-kuotan, lehen aldiz matrikulatzen direnetik hasita bost ekitalditan zehar.
Hobari hori eskaripekoa da, eta egiaztatu egin behar da ibilgailuak eskatzen diren ezaugarriak betetzen dituela, ibilgailuaren Ezaugarri Teknikoen Txartelaren bitartez; txartel horretan agertzen ez badira, ezaugarri horiek jasoko dituen eta horretarako eskumena duen administrazioak igorriko duen agiri baten bidez frogatu beharko da. 
Hobari hauek jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da eta aurreko urteetako hobariak ezin izango dira eskatu.

1.03.6.- SALBUESPENAK.

8. Artikulua Zerga ordaintzetik salbuetsita daude 14/1989 Foru Arauaren 2.1. artikuluko a) eta g) paragrafo bitartean aipatutako ibilgailuak. Ibilgailua desgaitasuna duten pertsonak garraiatzeko dela joko da Gipuzkoako Foru Aldundiak emaniko desgaitasun-ziurtagiria ekartzen denean. Bertan adieraziko da desgaitasuna duen pertsona ez dela gauza garraio publikoa erabiltzeko, mugitzeko 7 puntuko edo gehiagoko zailtasuna duelako.

Aurkeztu beharreko agiriak:
1.- Desgaitasun ziurtagiri eguneratua.
2.- Gidatzeko baimena.
3.- Ibilgailuaen zirkulazio-baimena
4.- Ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia, zeinean haren ohizko gidaria agertu behar duen
5.- Ibilgailua berak bakarrik erabiltzen duela dioen adierazpen zinpekoa.

9. artikulua

Salbuespen eskaerak egin ondorengo epealdian egingo dira. Ibilgailu berriek, aldiz, 2 hileko epea izango dute eskaera egiteko Trafiko Zuzendarizan alta eman ondoren.

1.03.7.- ERANSKINA.

Mota eta era guztietako ibilgailuen urteko kuotak hauek dira:

7.1 - Karga-mota:

 
Onartutako koefizientea 2,513koa da, ondorengoak izan ezik:

A) Turismoak 

-

9 zerga-zaldi baino gutxiago dutenak 

2,4170 €

9 eta 11'99 zerga-zaldi bitartekoak 

2,2960 €

12 eta 13'99 zerga-zaldi bitartekoak 

2,5 €

14 eta 15'99 zerga-zaldi bitartekoak 

2,2629 €

16 eta 19'99 zerga-zaldi bitartekoak 

2,6366 €

20 zerga-zalditik gorakoak 

2,7051 €

B) Trakzio mekanikoko ibilgailuak atoi eta azpiatoiak dituztenean. 

-

1.000 eta 2.999 kg bitartekoa zama erabilgarria dutenak 

2,5657 €

2.999 Kg-tik gorako zama erabilgarria dutenak 

2,6183 €

C) Bestelako ibilgailuak 

-

Ziklomotorrak 

2,5008 €

125 cc-tik beherako motorrak 

2,5056 €

125 eta 250 cc bitarteko motorrak 

2,5106 €

250 eta 500 cc bitarteko motorrak 

2,5366 €

500 eta 1.000 cc bitarteko motorrak 

2,5943 €

1.000 cc-tik goragoko motorrak 

2,6311 €


7.2 - TARIFAK

 

- IBILGAILU MOTA ETA INDARRA - KUOTA (€) 

-

A) Ibilgailuak 

-

9 zerga-zaldi baino gutxiago dutenak 

44,45 €

9 eta 11'99 zerga-zaldi bitartekoak 

84,45 €

12 eta 13'99 zerga-zaldi bitartekoak 

153,25 €

14 eta 15'99 zerga-zaldi bitartekoak 

194,20 €

16 eta 19'99 zerga-zaldi bitartekoak 

290,92 €

20 zerga-zalditik gorakoak 

364,81 €

B) Autobusak 

-

21 eserleku baino gutxiago dutenak 

209,33 €

21 eta 50 eserleku bitartekoak 

298,14 €

50 eserlekutik goragokoak 

372,68 €

C) Kamioiak 

-

Zama erabilgarria 1.000 kg baino gutxiago dutenak. 

106,25 €

1.000 eta 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria dutenak 

209,33 €

2.999 eta 9.999 kg bitarteko zama erabilgarria dutenak 

298,14 €

9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria dutenak 

372,68 €

D) Traktoreak 

-

16 zerga-zaldi baino gutxiago dutenak 

44,40 €

16 eta 25 zerga-zaldi bitartekoak 

69,79 €

25 zerga-zaldi baino gehiago dutenak 

209,33 €

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuak atoi eta azpiatoiak dituztenean. 

-

Zama erabilgarria 1.000 Kg. baino gutxiago eta 750 kg. baino gehiago dutenak 

44,40 €

1.000 eta 2.999 kg bitartekoa zama erabilgarria dutenak 

71,25 €

2.999 Kg-tik gorako zama erabilgarria dutenak 

218,10 €

F) Bestelako ibilgailuak 

-

Ziklomotorrak 

11,28 €

125 cc-tik beherako motorrak 

11,30 €

125 eta 250 cc bitarteko motorrak 

19,38 €

250 eta 500 cc bitarteko motorrak 

39,19 €

500 eta 1.000 cc bitarteko motorrak 

80,16 €

1.000 cc-tik gorako motorrak 

162,58 €1.04.-ZERGA: ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.

I. XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua. Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauan eta tributuari dagokion Foru Arauan aurrikusitakoaren arabera, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ezarri eta exigitzen du, Ordenantza honi jarraiki, tarifa aplikagarriak biltzen dituen Eraskina parte delarik.

2. Artikulua.

Ordenantza udal mugarte osoan aplikatzen da.

II. ZERGA EGITATEA. 3. Artikulua. Hirigintza obretarako lizentzia lortu beharra exigitzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egiteak osatzen du zerga honen zerga egitatea, lizentzia hori jaso edo ez jaso arren, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazio aurzketu beharrra dagoenean, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera egitea Udal honi badagokio.

Artículo 4.

A título enunciativo, constituyen supuestos del hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes:

1.- Oin berriko eraikuntza edo instalazioak eraikitzeko obra mota guztiak.

2.- Eraikuntza eta instalazio mota guztiak handitu edo zabaltzeko obrak.

3.- Eraikuntza eta instalazio ororen egituran eragina izan dezaketen aldakuntza edo berrikuntzak.

4.- Egun dauden mota guztietako eraikin eta instalazioen kanpoaldeko itxura aldaketa guztiak.

5.- Eraikinen barne antolakera aldatzen duten obrak, haien erabilera edozein izanda ere.

6.- Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 37. artikuluak aipatzen dituen behin-behineko izaera duen egin beharreko obra oro.

7.- Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.

8.- Lur-higidurak, hala nola lurrerauzketak, lur-berdinketak, hondeaketak eta beteketak, baldin eta eginkizun horiek Urbanizazio Proiektu batean edo onetsi nahiz baimendutako Eraikuntza burutzeko egin beharreko obra zehatzak eta programatuak ez badira.

9.- Eraikuntzen eraispena, berehala aurrian deklaratzekotan ez badira.

10.- Lurrazpiko instalazioak, alegia, aparkalekuetara, industri, merkataritza edo lanbide ihardueretara, zerbitzu publikoetara edo zorupea destinatzen deneko beste edozein erabileratara destinatuko direnak.

11.- Bide publikotik ikus daitezkeen propagandako kartelen ezarpena.

12.- Udalak burutzeko emandako agindupean egindako obrak.

13.- Ekonomi ahalmena duela adieraziko duten baliabide ekonomikoen inbertsioa eta obra edo hirigintza lizentziari atxikitako edozein obra, eraikuntza edo instalazio.

5. Artikulua.

Zerga honen pean ez dira egongo Udal honi dagokion titulartasun dominikaleko higiezinetan egindako eraikuntza, obra edo instalazioak, obraren jabe izateko baldintza Udalak betetzen badu.  

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren ordainketatik salbuesten da, Estatua, Euskal Autonomi Elkartea, Lurralde Historikoak edo Toki Entitateak berauen jabe izanik eta berari lotuta egonik, errepidetara, trenbidetara, portutara, aireportutara, obra hidraulikotara, herrien eta hauen hondakin uraren saneamendutara zuzenean destinatuko diren eraikuntza, instalazio edo obren burutzapena, nahiz eta berauen kudeaketa Organismo Autonomoek burutu, bai inbertsio berriko obren kasuan, eta bai kontserbazio obren kasuan ere.

III. SUBJEKTU PASIBOAK.

6. Artikulua.

Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, pertsona fisiko eta juridikoak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 35 artikuluaren 3. apartatuan aipatzen dituen entitateak, eta testamendu-ahalordea erabili gabe duten herentziak, betiere eraikuntza, instalazio edo obraren jabe badira, haiek egiten diren ondasun higiezinen jabeak izan edo ez.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, eraikuntza, instalazio edo obraren gastu edo kostuak zeinek jasaten dituen, hura hartuko da haien jabetzat.

7. Artikulua.

Eraikuntza, instalazio edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira lizentziak eskatzen dituztenak, erantzukinezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioak aurkezten dituztenak edo eraikuntzak, instalazioak edo obrak egiten dituztenak .

Ordezkoak zergadunari exijitu ahal izango dio ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa.

IV. OINARRI ZERGAGARRIA.

8. Artikulua.  

Eraikuntza, instalazio edo obraren benetako kostuak eratzen du Zergaren oinarri ezargarria; ondorio horietarako, kostu hori eraikuntza, instalazio edo obra gauzatzeko kostu materiala dela jotzen da.

Oinarri ezargarriak kanpo geratzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta erregimen berezietako antzeko beste zergak, eraikuntza, instalazio edo obrekin lotuta egon litezkeen tasa, prezio publiko eta udal mailakok gainerako ondare-prestazioak, eta, orobat, profesionalen ordainsariak, kontratistaren mozkin enpresariala eta hertsi-hertsian exekuzioaren kostu materiala osatzen ez duten bestelako kontzeptuak.

Aurreko puntuan xedatutakoaren arabera, kontuan hartuko da interesatuek aurkeztutako material aurrekontua, beti ere dagokion elkargo Ofizialak onetsi beharko duelarik.  
 

Aurreko puntuan ezarritako ezaugarridun aurrekonturik ez bada aurkezten, eta baldin eta legezko lizentziarik gabeko eraikuntza, instalakuntza eta obrak badira, udal teknikariak izango dira oinarri zergagarria ezarriko dutenak, balioetsitako proiektuaren zenbatekoaren arabera.

V. TRIBUTU KUOTA.

9. Artikulua.  

Zerga oinarriari Eraskinean adierazten den karga tasa aplikatzearen emaitza izango da zerga honen kuota.

VI. SORTZAPENA.

10. Artikulua.

Zergaren sortzapena eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan bertan gertatzen da, beharrezko lizentzia jaso ez bada ere.

VII. KUDEAKETA.

11. Artikulua.  

Aginduzko lizentzia ematerakoan edo erantzukizunezko aitorpena zein aurretiazko komunikazioa aurkeztean, behin-behineko likidazioa egingo da, zerga oinarria doakienek aurkezturiko aurrekontuaren arabera zehaztuko dela, baldin eta aurrekontu hori dagokion Elkargo Ofizialak ikus-onetsia bada; horrela ez bada, edo lizentzia lortu ez denean, udal teknikariek proiektuaren kostu zenbatetsiaren arabera zehaztuko dute zerga oinarria.

12. Artikulua.

Dagokion lizentzia eman edo erantzukizunezko aitorpena zein aurretiazko komunikazioa aurkeztu ondoren hasierako proiektua aldatzen bada, behin-behineko likidazio berri bat egiteko aurrekontu berria aurkeztu beharko da lehen proposatua garestitzen denaren arabera.

13. Artikulua.  

1. Benetan egindako eraikuntzak, instalazioak edo obrak eta euren egibenetazko kostua ikusiz, Udal Administrazioak, bidezko administrazio egiaztapena eginda, aldatu egingo du, hala badagokio, aurreko atalean aipatzen den zerga oinarria, dagokion behin-betiko likidazioa eginez, eta dagokion zenbatekoa subjektu pasiboari eskatuz edo, hala gertatuz gero, berari itzuliz. 

2. Aurreko atalean ezarritakoaren ondorioetarako, obra bukatu edo berau behin-behinerako hartu eta ondorengo lehen hilabetearen barruan, zirkunstantzia honen aitorpena aurkeztuko da Udal Administrazioak eskura jarriko duen inprimakian, obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagiriarekin, dagokion lanbide elkargoak ikus-onetsia, hau egin ahal denean, eta bertan ziurtatu beharko da obren guztizko kostua, proiektu eta zuzendaritzaren eskubide fakultatiboak, industri mozkina eta obren ondorioz egon daitezkeen beste batzuk barne hartuz.  

14. Artikulua.

Zergaren likidaziorako, administrazioak lizentzia emateko isiltasun positiboa erabiliko balu, lizentziak, hau espreski emango balu bezala balioko du.

15. Artikulua.

Ordenantza honetan erregulatutako Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskaritzari dagokienez, era berean zerga urrapenen kalifikazioa eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zigorrak erabakitzeari dagokienez, Tributuekiko Foru Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikagarri.  

16. Artikulua.

Lizentziaren titularrak edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazio aurkezu duenak obrak, eraikuntzak edo instalazioak ez burutzea erabakiko balu, idatzi bidez espreski adieraziz, Udalak eginiko behin-behineko likidazioa itzuliko du edo bertan behera utziko.

17. Artikulua.

Lizentzia iraungi ondoren, Udalak egindako likidazioa itzuliko du edo bertan behera utziko, titularrak lizentzia berritzea eskatu eta udalak baimenik ematen ez badu.

18. Artikulua.

Aipatutako lizentzia lortu ondoren, udal dependentzietan jaso ahal izango da, aurretik autolikidazioari dagokion kuotaren ordainketa egiaztatu beharko delarik.  

VIII. SALBUESPENAK HOBARIAK.

19. Artikulua. Salbuespenak.

Zerga honetatik kanpo geratuko dira:

a) Gasaren instalakuntza-lanak. Hots, sare orokorretik etxe edo lokalaren sarrerara eramatekoak.  

b) Administrazio lagapen edo kontzesio erregimenean dauden garajeen estalduretan egiten diren obrak. Salbuespena estaldurari dagokion aurrekontuari bakarrik egingo zaio.  

c) Jabekideen elkarteek egindako obrei, betiere jabari publikotik jendea bizi den lekuetara joateko traba arkitektonikoak igogailu baten bidez kentzearren emango diren diru laguntzak.

20. Artikulua. Hobariak.

1.04.1.- Hobariak

1 - Hobariak

 

1. Zerga-kuotaren % 95eko hobaria jaso ahal izango dute:

a) Interes bereziko edo udal onurakoak izendatuta daudenean, zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak direlako izendapen hau mereziko dutenek. Izendapena Udalbatzak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.

b) Autokontsumorako energia berriztagarriak aprobetxatzeko sistemak erabiltzen dituztenek (eguzkia energia, haize energia, eta abar). Dena den, hobari hau aplikatu ahal izateko, ezinbestekoa izango da beroa sortzeko instalazioak Administrazio eskudunak homologatutako kolektoreekin hornituta egotea. Eta, era berean, ingurumenaren onurarako egin direnak, hobi septikoen gisakoak, eta abar.

Hobari hori ondorengo balizko egoeran baino ez da aplikatuko: dagokion araudiak aipatutako sistemak instalatzea eskatzen ez duenean.

Era berean, hobaria ondorengoetan baino ez da aplikatuko: energia berriztagarriak aprobetxatzeko sistemak (eguzkia energia, haize energia, eta abar) gehitzen dituzten eraikuntza, instalazio eta obrarako diru-partidari dagokion kuota zatiaren gainean edo, hala badagokio, ingurumena hobetzeko helburuarekin burutzen diren obren kostuaren gainean; hala nola, hobi septikoak.

c) Eusko Jaurlaritzaren mendeko ikastetxe publikoetan egindako obrak

2. Zerga-kuotaren % 50eko hobaria jaso ahal izango dute:


a) Azpiegituretan inbertsio pribatuak sustatzeko planekin lotuta dauden obrak, aldez aurretik udalak hala erabakita.

b) Alokatzeko etxebizitza sozialetan eta salmentara bideratutakoetan egingo diren obrek, betiere Administrazio Publikoek (Eusko Jaurlaritza eta Udalak) sustatuak baldin badira.
c) Administrazio publikoek BOEak sustatutako eraikin, instalazio eta obrei dagozkienak, zuzenean nahiz hitzartutako sustapenen bidez


3. Gehienez % 34ko hobaria eskuratu ahal izango dute, Eusko Jaurlaritzaren eskumena duen dagokion Sailak emandako laguntza jaso dutenek, baldin eta horiek ondasun urbanistiko eta eraikuntzak berriztatzeko babestutako jarduerentzako emanak izan badira.
Arestian adierazitako portzentajea, babestutako jardueran sartutako obren titularren elementu komunetan partaidetza, Komunitate osoari buruz, dutenaren arabera gutxituz gertatzen dena izango da.
4.- Zerga kuotaren %90eko hobaria. Pertsona ezinduen irisgarritasun eta bizigarritasun baldintzak errazten dituzten obrak.
Hobaria likidazioan aplikatuko da zuzenean, obra-lizentzian jasotako datuen arabera.
1etik 3rako ataletan adierazitako hobariak jaso ahal izateko, Udaletxeko erregistroan aurkeztu beharko da eskaera, hirigintzako lizentzia jakinarazten denetik edo adierazpen erantzulea edo aurretiazko komunikazioa  egiten denetik kontatzen hasita 2 hilabeteko epean. 3. atalean birgaitzeko jarduera babestuetarako aurreikusitako hobarietarako, laguntzak ematen direnean hasiko da kontatzen 2 hilabeteko epea eta ez da aplikatuko fatxadak osorik konpontzeko obretan edo eraginkortasun energetikoko sistema duten estalkien lanetan, horiek zerga berezia dutelako.
Gauza bat baino gehiagogatik hobaritua suertatuz gero, bakarrik hobaririk handienaz baliatu ahal izango da. n arabera.  


1.04.2.- Eranskina

2 - Eranskina

 
Tarifa eta karga tasa

1. Eraikuntza, instalazio eta obraren aurrekontua: 

-

- 12.100,00 €ko aurrekontu arte: 

3,13 %

- 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua: 

5,00 %

2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek: 

2,08 %

3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak: 

3,13 %

4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere: 

3,13 %

5.- Ohiko etxebizitzarako erabiltzen diren etxeetan egindako lan guztietarako aurrekontua. 

-

- 12.100,00 €ko aurrekontu arte: 

2,50 %

- 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua: 

4,16 %

6.- Merkataritza edo lanbide-jardueretarako, zerbitzuetarako eta ostalaritza-eta jatetxe-establezimenduetarako lokalak eraberritzeko edo moldatzeko obrak, betiere lokalak bizitegi- eta zerbitzu-lurzoru hiritarrean badaude. 

-

- 12.100,00€ko aurrekontu arte: 

0,78 %

- 12.100,00€tik gorako aurrekontua: 

1,31 %

7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira. 

1,56 %

Energia-eraginkortasunaren hobekuntzatzat hartuko da fatxada, mehelin eta estalkien birgaitze termikoa, hartarako, barrendik eta kanpotik, isolamendu termikoa jarri bada; baita bizitzeko egokiak ez diren espazioekin, kanpoaldearekin edo lurrarekin kontaktuan dauden forjatuak isolamendu termikoz birgaitzea ere. 

-

8.- Irakaskuntza Arautuko ikastetxeko obrak. 

-

- 12.100,00 €ko aurrekontu arte: 

0,15 %

- 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua: 

0,25 %

Karga-tasa hori ezarriko zaie ikastetxeetan egindako eta hobaririk ez duten obrei. 1.05.-ZERGA: HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.05.01.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua.
Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauan, tributuari dagokion Foru Arauan eta zerga aldatzen duen martxoaren 28ko, 2/2017 Foru Dekretu-Arauan aurrikusitakoaren arabera, Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga ezarri eta exigitzen du, Ordenantza honi jarraiki, tarifa aplikagarriak biltzen dituen Eraskina parte delarik.

2. Artikulua.
Ordenantza udal mugarte osoan aplikatzen da.

1.05.02.- ZERGA EGITATEA.

3. Artikulua.
 
1. Zergaren egitatea da zergaldian zehar hirilurrek izan duten balio gehikuntza, lur horien jabetza edozein titularren bidez eskualdatzen denean edo horien gainean jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean.    

2. Ondorio hauetarako, honako hauek hartuko dira hirilurtzat:

Hiri-lurzorua, urbanizagarria, urbanizagarri programatua edo urbanizagarri programatu gabea, Hirigintza Iharduketarako Programa onesten den unetik aurrera, bide zolatuak edo espaloi zintarridunak izan eta estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura eta argiteria publikoa duten lurrak, eta hiri-eraikuntzek okupatzen dituztenak.

Nekazaritzari buruzko Legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren lurrak, halaber, era honetakotzat hartuko dira, beti ere zatikapen horrek nekazaritza erabilera hutsaltzen duenean, eta horregatik lur horien izaeraren aldakuntzarik jaso gabe, honako zerga honetarako ez bada.

1.05.03.- MENPEKOTASUN EZA.

4. Artikulua.
Ondoko hauek ez dira zergari lotuta egongo:  

a) Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako landalurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza. Beraz, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako hiri-lurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza zergari lotuta egongo da, Katastroan edo Zergaren Erroldan halakotzat ageri edo ez.b) Hiri-lurren balio gehikuntza, baldin eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak VIII. Tituluaren X. Kapituluan araututako erregimen berezia aplikagarria zaien eragiketengatik eratorritako eskualdaketen ondorioz gertatu bada. Aipatutako Foru Arauak 101 artikuluan jasotakoaren arabera ematen diren lurren gaineko eragiketak hortik kanpo geratzen dira, lurrak jarduera adar batean sartuta ez daudenean. Aipaturiko lurrak geroago eskualdatzen badira, VIII. Tituluaren X. kapituluan jasotako eragiketetatik eratorritako eskualdaketak ez du etengo balio gehikuntza sortu duen ordu kopurua.c) Ezkontideek ezkontza sozietateari ondasun eta eskubideen ekarpenak egitea, ekarpen horien ordainetan ezkontideei ondasun eta eskubideak modu egiaztatuan esleitzea, eta ezkontideei beren hartzeko komunen ordainetan eskualdaketak egitea.

Era berean aplikatuko da aurreko paragrafoan aitatzen dena izatezko bikoteek egin ditzaketen ekarpen, esleipen eta eskualdaketan. Hots, maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoa, izatezko bikoteak arautzen dituena.

Ez da zergarekin loturarik izango halaber, ondasun higiezinak ezkontideen artean edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikoteen seme-alaben alde eskualdatzen direnean, baldin eta ezkontza baliogabetu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatzen edo izatezko bikotea desegitea dela-eta emandako sententziak betetzearen ondorio badira, ezkontzako erregimen ekonomikoa zeinahi dela ere.

1.05.04.- SALBUESPENAK ETA HOBARIAK.

5. Artikulua.

- Salbuespenak eta hobariak

 

1. Balio gehikuntzak zerga honetatik salbuetsiko dira egintza hauen ondorio direnean:

a) Zortasun eskubideak eratu eta eskualdatzea.

b) Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higiezinen gaineko Zergenak,4.2.e)artikuluan aurreikusten duen salbuespena aplikagarri duten ondasunak eskualdatzea, baldin eta haien jabeek edo eskubide errealen titularrek frogaturik uzten badute ondasun higiezin horiek artatu, hobetu birgaitzeko obrak euren kontura egin dituztela.

Salbuetsi hau onartua izango da, baldin eta kontserbatzeko obrak, hobetzekoak edo birgaitzeko lanak udalaren baimenaz eginak badira. Era berean beharrezkoa izan da aipaturiko lanak jabetza-besterendu aurreko bi urteetan eginak izatea.

Ondorio horietarako, kontserbatzeko, hobetzeko, edo birgaitzeko lanak direla ulertuko da, eraikuntzak berregitea helburu izanik, egitura fatxada edota estalki eta antzekoak finkatu eta berregiteko diren kasuetan, beti ere lanen kostua katrastu-balioaren %50ekoa baino gehiagokoa denean.  

2. Era berean, balio gehikuntzak salbuetsita egongo dira zerga ordaintzera behartuta dauden pertsona edo entitateak hauek direnean:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta, orobat, lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

b) Zerga ezartzen duen udalerria, udalerri horren parte diren edo izan daitezkeen gainerako udal entitateak, eta lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publiko entitateak.

c) Ongintzako edo ongintza-ikaskuntzako kalifikazioa duten erakundeak.

d) Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaileak eta indarrean dagoen legeriaren arabera eratutako gizarte aurreikuspeneko mutualitateak.

e) Emakida administratibo itzulgarrien titularrak, emakidei atxikitako lurrei dagokienez.

f) Gurutze Gorria eta beronekin pareka daitezkeen beste entitateak, erregelamenduz zehaztuko direnak.

g) Salbuespen nazioarteko itun edo hitzarmenetan aitortua duten pertsona edo entitateak

Kuotaren %50eko hobaria izango dute, jabaria mugatua duten lurren eskualdaketak eta eskubide errealak eskualdatu edo eratuz gero, hots, heriotza batengatik oinordeko eta adoptatuen alde irabazizko erabilera eginez maiatzaren 7ko 2/2003ko Legean xedatu bezala izatezko bikoteek eginikoak, izatezko bikoteak arautzen dituena. Hobari hau eskuratu ahal izateko ez da beharrezkoa izango Udalaren aldez aurreko errekonozimendua.

1.05.05.- SUBJEKTU PASIBOAK.

6. Artikulua.

Hurrengoak dira zergaren subjektu pasiboak:

a) Lurren eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten irabazizko gozameneko ondasun-eskubideak eratu edo eskualdatzean, lurraren eskuratzailea edo ondasun-eskubidea beronen alde eratua izan edo eskualdaketaren jasotzailea.

b) Lurren eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten kostubidezko gozameneko ondasun-eskubideak eratu edo eskualdatzean, lurraren eskualdatzailea edo ondasun-eskubidearen eratzaile edo eskualdatzailea.

c) Ohiko etxebizitzaren hipoteka exekutatzeagatik lurra edo eremua eskualdatu behar izanez gero, zergadunaren ordezko subjektu pasibo izaera izango du eremua erdiesten duen pertsona fisiko edo juridikoak, edo Zergetako Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aitatzen den erakundeak.

Aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan ordezkoak ezin izango dio zergadunari exijitu ordaindutako zorraren zenbatekoa.

Atal honen ondorioetarako ohiko etxebizitzatzat joko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentari buruzko Zergaren 10/2006 Foru Arauaren, abenduaren 29koa, 90 artikuluaren 8. atalean definitzen dena.

d) 6/2012 Errege Lege-dekretuaren, martxoaren 9koa, baliabiderik ez duten hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoa, 2. artikuluko aplikazio-eremuan sartzen diren zordunek eginiko eskualdaketetan, araudi horren Eranskinaren 3. atalean aurreikusten den etxebizitza ordainetan eman behar izanez gero, zergadunaren subjektu pasibo izaera eraikina erdiesten duen erakundeak izango du, eta hortaz, ordezkoak ezin izango dio zergadunari exijitu zerga-betebeharrak ordaintzea.

1.05.06.- ZERGA OINARRIA.

7. Artikulua.  
1. Lurren balioak sortzapenaren unean ageri duen eta gehienez ere hogei urtetan izan duen gehikuntzak eratzen du zerga honen oinarri ezargarria.

Oinarri ezaugarria kalkulatzeko, kontuan hartuko da lurrak sortzapenaren unean duen balioa, artikulu honen 2 apartatuan jasotakoaren arabera, eta3 apartatuaren arabera hari dagokion portzentajea.

Lurrak sortzapenaren unean duen balioa zehazteko, ondoko erregelak aplikatuko dira:

a) Lurrak eskualdatzen direnean, sortzapenaren unean duten balioa Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako une horretan finkaturik dutena izango da.

Nolanahi ere, balio hori ponentzia onartu ondoren onartutako antolamenduko aldaketak jasotzen ez dituen balio-ponentzia baten ondorioz kalkulatu denean, zerga hori behin-behingoz onartu ahal izango da. Halakoetan, behin betiko likidazioan lursailen balioa aplikatuko da. Balio hori dagozkion balorazio-prozedurei jarraiki kalkulatuko da, zerga sortu den eguna erreferentziatzat hartuta.

Lursaila, hiritarra izanik ere, zerga sortzeko garaian katastroko baliorik zehaztu gabe badu, Udalak katrastoko balio hori zehaztean egin ahal izango du likidazioa, eta, balio hori kalkulatzeko, zerga sortzen den unea hartuko da oinarritzat

2. Benetako gehikuntzaren zenbatekoa zehazteko sortzapen-unean lurraren balioaren gainean Eranskinean dagoen eskalaren portzentaia aplikatuko da.

3. Artikulu honetako bigarren zenbakiak aipatzen duen portzentaia zehazteko hurrengo erregelok aplikatuko dira:

Lehena.- Zergaren menpeko eragiketa bakoitzaren balio gehikuntza, aipatutako gehikuntza agerian gertatu deneko urte kopurua barne hartzen duen aldirako artikulu honetako 2. Zenbakian ezarritako urteko portzentajearen arabera zehaztuko da.

Bigarrena.- Sortzapen unean lurrak duen balioaren gainean aplikatu beharreko portzentaia, kasu bakoitzari aplikatu ahal zaion urteko portzentaia eta balio gehikuntza agerian jarri izan deneko urteko kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da.

Hirugarrena.- Lehen erregelaren arabera eragiketa jakin bakoitzari aplikagarri zaion urteko portzentaia zehazteko, eta bigarren erregelaren arabera aipatutako urteko portzentaia zein urte kopuruz biderkatu behar den zehazteko, balio gehikuntza agerian jarri zeneko aldia osatzen duten urtebetekoak soilik hartuko dira kontuan, ondorio horietarako aipatutako aldiaren urte zatikiak ezin izango delarik kontuan hartu.

8. Artikulua
Lurren eskualdaketak egiterakoan, berorien balioaren paga-beharra sortzen den unean katastro-balioen berrikusketari 12/1989 Foru Arauaren 11. Artikuluari eta honekin bat datozenei ekiten ez zaien bitartean, 1989ko abenduaren 31n indarrean zegoen Lurren Balioa Gehitzeaari buruzko Udal Zergaren balioko indize-tauletan azaltzen dena izango da.

9. Artikulua.
1. Jabaria mugatzen duten ondasun-eskubideak eratu eta eskualdatzean, Eraskinean bildutako urteko portzentaiei buruzko taula, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatutako arauak aplikatuz kalkulaturiko eskubide horien balioa, hari doakiolarik, ordezkatzen duen 7. artikuluan definituriko balioaren zatiaren gainean aplikatuko da.    

2. Eraikin edo lur baten gainean solairu bat edo gehiago eraikitzeko eskubidea, edo lurraren azpian azalerako ondasun-eskubiderik gabe eraikuntza egiteko eskubidea eratu edo eskualdatzean, Eraskineko urteko portzentaien taula eskualdaketa-eskrituran finkaturiko proportzionaltasun modulua edo, horren ezean, lur gainean edo lurraren azpian eraikitzeko solairuen azalera edo bolumena eta haiek behin eraikz gero eraikitako guztizko azalera edo bolumenaren arteko portzentaia ezartzearen ondorioz lortutakoa, ordezkatzen duen 7. artikuluan definitu eta hari doakion balioaren zatiaren gainean aplikatuko da.

3. Nahitaezko desjabetzapenak daudenean, Eraskinean bildutako urteko portzentaien taula lurraren balioari dagokion baliojustuaren zatiaren gainean aplikatuko da.

1.05.07.- TRIBUTU KUOTA.

10. Artikulua.
Zerga honen kuota, zerga oinarriari Eraskinean adierazitako karga tasa aplikatzearen emaitza izango da.

1.05.08.- ZERGAREN SORTZAPENA.

11. Artikulua.  
1. Zerga data hauetan sortaraziko da:  

a) Lurraren jabetza bizien artean edo heriotzaren zioz eskualdatzen denean, kostubidez edo doan izanik ere, eskualdaketa datan.  

b) Jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean, eraketa edo eskualdaketa gertatzen den datan.  

Goian xedatutakoaren ondorioetarako, hurrengo hau hartuko da eskualdaketa datatzat:

a) Bizien arteko egintza edo kontratuetan dokumentu publikoa egilesten denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publikoan inskribatzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz funtzionari publiko bati ematen zaizkionekoa.  

b) Heriotzaren ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza data.

2. Ebazpen irmoaz lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko ondasun-eskubidearen eraketa edo eskualdaketa sortarazi zuen egintza edo kontratuaren baliogabetze, hutsalketa edo deuseztapena gertatu dela epaibidez edo administrazio bidez adierazi edo aintzatets dadinean, subjektu pasiboak ordaindutako zergaren itzulketa egin diezaioten eskubidea izango du, beti ere egintza edo kontratu horrek irabazpiderik eman ez badio eta itzulketa, ebazpena irmo hartu zenetik bost urteko epearen barruan exigi dezanean irabazpiderik dagoelakotzat interesatuek Kode Zibilaren 1295. artikuluak aipatutako elkarrekiko itzulketak burutu behar dituela bidezkotzen ez denean joko delarik. Egintzak edo kontratuak irabazpiderik sortarazi ez badu ere, hutsalketa edo deuseztapena zergaren subjektu pasiboaren obligazioak ez betetzearen zioz adieraziz gero, ez da ezertan ere itzulketarik egongo.

3. Kontratua, alderdi kontratatzaileen elkarren arteko adostasunez ondoriorik gabe geratzen bada, ez da ordaindutako zerga itzuliko eta tributuak ordaindu beharreko egintza berritzat hartuko da. Elkarren arteko adostasuntzat adiskidetze egintzako adostasuna eta demandarekiko amore egite hutsa joko da.

4. Baldintzaren bat tarteko duten egintza edo kontratuetan, berauen kalifikazioa Kode Zibileko preskripzioen arabera egingo da. Etendurazkoa balitz, zerga ez litzateke likidatuko harik eta berau bete arte. Baldintza deuseztapenezkoa balitz, zerga exigitu egingo litzateke, noski, baldintza betetzen denean aurreko ataleko erregelaren araberako itzulketa egitearen erreserban.

Testamentu-ahalordearen bidez gauzatzen diren herentzietan, zerga sortuko da ahalordea modu ezeztaezinez erabiltzen denean edo hura azkentzeko arrazoietako bat gertatzen denean.

5.- Testamentu-ahalordean pertsona jakin bati eman bazaio herentziako ondasunez bizi artean gozatzeko eskubidea, gozamen horrengatik likidazio bakarra egingo da, gozamenduak kausatzailearekin duen ahaidetasunaren arabera eta biziarteko gozamenen arauak aplikatuta.

Gozamena azkentzen denean testamentu-ahalordea erabiltzean, bi likidazio egingo dira gozamen horrengatik, gozamendunak kausatzailearekin duen ahaidetasunaren arabera:

a) Lehen likidazio bat, kausatzailea hiltzen denean, biziarteko gozamenaren arauak aplikatuta.

Alabaina, testamentu-ahalordea erabiltzeko epea zehaztuta badago, lehen likidazio hori aldi baterako gozamenaren arauak aplikatuta egingo da, ahalordea erabiltzeko ezarrita dagoen gehieneko epeagatik.

b) Beste likidazio berri bat, testamentu-ahalordea erabiltzen denean, aldi baterako gozamenaren arauekin bat, kausatzailearen heriotzatik igarotako denboragatik. Aurreko likidazioagatik ordaindu dena konturako sarreratzat joko da, eta diferentzi gozamendunari itzuliko zaio, haren aldekoa bada.

b) letra honetan aipatzen den likidazioa aurkeztuko da testamentu-ahalordea baliatzeagatik edo hura azkentzeko gainerako arrazoiengatik oinordeko gertatzen direnen likidazioa aurkeztearekin batera.

6. Lurren eskualdaketak testamentu-ahalordea erabili gabe duten herentziek egiten dituztenean Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen 43. artikuluko xedapen egintzen ondorioz, eskualdaketa horiek oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren sortzapena ez badakarte, aplikagarria izango da azaroaren 14ko 4/2016 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legera egokitzen duenak, II.tituluko II.kapituluan, eta badagokio, III. Kapituluan, xedatutakoa.

1.05.09.- KUDEAKETA.

12. Artikulua.  
Subjektu pasiboek Udal Administrazioaren aurrean aurkeztu beharko dute Zergagatik dagokien aitorpena, administrazioak emango duen eredu ofizialaren arabera, non tributu zerrendako elementuak eta kuota zehazteko beharrezko eta ezinbestekoak diren gainerako elementuak azalduko baitira, kuotaren ordainketa aldi berean ordaindu beharko delarik aitorpena aurkezten deneko ekintza berean.

13. Artikulua.
Hurrengo epeetan aurkeztu beharko da aitorpena eta horretatik ateratako kuota ordaindu, zergaren sortzapena sortuko den datatik aurrera zenbatuko direlarik:  

a) Bizien arteko egintzetan, epea 30 lanegunekoa izango da.  

b) Heriotzaren ziozko egintzetan, epea sei hilabetekoa izango da, subjektu pasiboak horrela eskaturik urtebeteko mugaraino luzatu ahal izango delarik.  

14. Artikulua.
1. Aitorpenari, nahitaez, ezarpena sortaraziko duten egintza edo kontratuak bilduko dituen dokumentua, behar bezala kautotua, erantsiko zaio.  

2. Eskatzen diren salbuespen edo hobariak, halaber, dokumentuz justifikatu beharko dira.

15. Artikulua.
Udal Administrazioak errekeritu ahal izango ditu pertsona interesatuak, Zergaren likidazioa burutzeko beharrezkotzat jotzen dituen bestelako dokumentuak aurkez ditzaten hogeita hamar eguneko epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez luza daitekeelarik. Epe horien barruan egindako errekerimenduei erantzuten ez dietenek, dagozkien urrapen eta tributu zigorrak izango dituzte, aipatutako dokumentuak aitorpena egiaztatu eta likidazioa ezartzeko beharrezkoak diren heinean. Adierazitako agiri horiek interesatuak bere onurarako soilik alegatutako gorabeherak egiaztatzeko bitarteko hutsak balira, errekerimenduari ez erantzuteak, likidazioa alegatu bai baina justifikatu gabeko zirkunstantziak kontuan hartu gabe egitea ekarriko du.  

16. Artikulua.  
12. artikuluan xedatutakoa dena dela ere, jarraian adieraziko direnek, Udal Administrazioari jakinarazi egin beharko diote zerga egitatearen burutzapena, subjektu pasiboek dituzten epe berberen barruan:  

a) Honako Ordenantza Fiskal honetako 6. artikuluaren a) letran bildutako kasuetan, beti ere bizien arteko negozio juridikoaren zioz sortarazitakoetan, dohaintza emailea edo ondasun-eskubidearen eratzailea edo eskualdatzailea.

b) Aipatutako 6. artikuluaren b) letrako balizkoetan, eskuratzailea edo ondasun-eskubidea bere alde eratu edo eskualdatuta duen pertsona.

17. Artikulua.  
Era berean, Notariek hiruhileko natural bakoitzaren lehen hamabostaldiaren barruan, aurreko hiruhilabeteko naturalean beraiek baimendutako dokumentu guztien zerrenda edo indize laburtua igorri behar izango dute nahitaez, bakoitzak bere udalari, haiek, dena den, eskuhartzaileen izen-deiturak, nortasun agiri nazionala eta helbidea eta, egintzak bil ditzatenean, zerga honen zerga egitatearen eginkizuna ageriko jar dezaten egintza edo negozio juridikoak bilduko dituztelarik, azken borondateko egintzen salbuespenarekin. Epe berberaren barruan ere jakinaren gainean egon edo izenpeak legeztatzeko aurkeztu izan zaizkien egitate, egintza edo negozio juridikoen zerrenda igorri behar izango dute. Artikulu honetan aurrikusitakoa Lurralde Historikoko Tributuekiko Foru Arau Orokorrean ezarritako lankidetza-betebehar orokorraren kalterik gabe ulertzen da.  

18. Artikulua.
1. Udal Administrazioa aitortu izan ez diren zerga egitateak burutu izanaren jakinaren gainean dagoenean, 13. artikuluan aipatzen diren epeen barruan, interesatuei errekerminedua egingo die aipatutako aitorpena egin dezaten, egindako tributu urrapenen eta, hala badagokio, hauei dagozkien zigorren kaltetan izan gabe.      

2. Udal Administrazioak aurrikusitko errekerimenduak bideratu eta interesatuek dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofiziozko espedientea izapidatuko du bere eskueran dituen datuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala badagokio, diru-sarrera egiteko epeak eta bidezkoak diren errekurtsoen adierazpena azaldurik, egindako tributu urrapenen eta, hala badagokio, hauei dagozkien zigorren kaltetan izan gabe.

19. Artikulua.  
Ezin izango da Jabetza Erregistroan terrenoen eta gainerako zergapeko egintzen dokumentua inskribatu, aldez aurretik Zerga honen ordainketa edota, hala badagokio, kuoten ordainketaren atzerapena kreditatzen ez bada.

20. Artikulua.
Ordenantza honetan erregulatzen den Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskapenari dagokion guztian, bai eta tributu urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zigorrak finkatzerakoan ere, Tributuekiko Foru Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikatzekoa.

21. artikulua.- Hiri-lurren balio gehikuntzaren zehaztapena.

1.- Uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauak erregulatzen duen hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren betebehar tributario nagusia sortu dadin, beharrezkoa izango da terrenoen balio gehikuntza bat gertatzea haien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzeagatik edo terreno horien gaineko jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide erreal eratu edo eskualdatzeagatik.

2- Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorietarako, terrenoen balio gehikuntzaren zehazteko bi balio hauek alderatuko dira: terrenoaren eskurapen balioa edo, dagokion kasuan, jabaria mugatzen duen gozamen eskubide errealaren eraketa edo eskurapenari dagokiona, eta terrenoaren eskualdaketa balioa edo, dagokion kasuan, jabaria mugatzen duen gozamen eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketari dagokiona.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren balioak izango dira kontuan hartuko direnak edo, dagokion kasuan, aintzat hartu beharko liratekeenak, terrenoen jabetza eskualdatzea edo haien jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide erreal eratu edo eskualdatzea kasuan kasuko tributuekin zergapetzearen ondorioetarako.

Apartatu honetan hizpide diren balioei ez zaie gehituko inolako gasturik, hobekuntzarik edo beste ezein kontzepturik,eta ez dira eguneratuko denbora igarotzeagatik.

2. apartatu honetan terrenoen balio gehikuntza zehazteko erreferentzia gisa aipatzen diren balioetan ez bada berariaz bereizten zer balio den egozgarria eraikuntzari eta zein lurzoruari, erreferentziatzat hartuko da zer proportzio duten lurzoruaren balioak eta eraikuntza balioak zergaren sortzapenaren unean indarrean dagoen balio katastralarekiko.

3. Data hauek hartuko dira kontuan aurreko 2. apartatuan aipatzen diren balioak zehazteko: zein egunetan eskuratu den terrenoa edo, dagokion kasuan, eratu edo eskuratu den jabaria mugatzen duen gozamen eskubide erreala, eta zein egunetan eskualdatu den terreno hori edo, dagokion kasuan, eratu edo eskualdatu den jabaria mugatzen duen gozamen eskubide erreala.

4- Terrenoak ez badu balio gehikuntzarik artikulu honetan xedatutakoaren arabera, gerora egin daitezkeen eskualdaketen ondorioetarako kontuan hartuko dira etorkizuneko eskualdatzaileak terrenoa eskuratu eta eskualdatzean terrenoari dagozkion balioak.

5. Nahiz eta terrenoek ez izan balio gehikuntzarik artikulu honetan adierazitakoaren arabera, beti aurkeztu beharko da uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauak, Hiri-Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko zergarenak, 7. artikuluan arautzen duen aitorpena.

6. Terrenoen balio gehikuntza baldin badute artikulu honetan xedatutakoaren arabera, zerga oinarria, zerga kuota eta hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren gainerako elementuak zehaztu beharko dira uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauak xedatutakoari jarraituz.

1.05.10.- XEDAPEN GEHIGARRIA.

Aurreko 9.1 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako eta Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga onesten duen Foru Arauak indarrean dirauen bitartean, honako arau hauek bete beharko dira:

1. a) Aldibaterako gozamenaren balioa ondasunen balioaren proportzioan egingo da, urtebeteko epealdiko 100 2ko proportzioan, 100eko 70 gainditu gabe.

b) Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa dela iritziko da gozamendunak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, gehiagoko urte bakoitzeko 100eko 1eko proportzioan, balio osoaren 100eko 10eko mugarekin.

c) Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe ezartzen bada, ondorio fiskaletarako iraungipen baldintzapeko jabetza osoko eskualdaketatzat joko da.

2. Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren diferentzian konputatuko da. Aldi berean aldibaterakoak diren biziarteko gozamenetan jabetza soila baloratzeko, aurreko lehen zenbakiko arauetatik balio gutxien esleitzen diona aplikatuko da.

3. Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa ezartzeko, kasuak kasu aldibaterako gozamenen edo biziartekoen balorazioari dagozkion arauak horiek ezarriak izan zireneko ondasunen balioaren 100eko 75i aplikatuko zaizkio.

1.05.11.- XEDAPEN IRAGANKORRA.

Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak onetsitako Toki Erregimenaren arloan indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bateginaren 350.1 artikuluko b) modalitateari dagokion zergaldia, dena dela 1989ko abenduaren 31n amaituko da, hamar urteak beteko ez balira ere, data horretan, horrenbestez, modalitate horretako sortzapena sortuko litzatekeelarik; une horretantxe egiaztatuko da aribideko hamarkadan iragandako urte kopuruaz egindako likidazio egokia. Aurrean aipatutako modalitatean Entitate batek kontura egindako ordainketa guztiak Ordenantza honen 11. artikuluaren arabera sortutako amaierako likidaziotik kenduko dira.

ERANSKINA

I. - PORTZENTAI TAULA

 

a) Urte 1etik 5era (urteko portzentaia) 

3,1 %

b) 10 urte arte (urteko portzentaia) 

2,8 %

c) 15 urte arte (urteko portzentaia) 

2,7 %

d) 20 urte arte (urteko portzentaia) 

2,7 %


II. - TARIFA

 

Karga tasa: 

10,41 %2.-UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIA-GATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK.

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIA-GATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

I- XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua.

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo probetxamendu bereziagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.  

2. Artikulua.

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.  

II- ZERGAGAIA.

3. Artikulua.

Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo haren probetxamendu bereziak eratzen du zergagaia.

III- SUBJEKTU PASIBOA.  

4. Artikulua.  

1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen entitateak, baldin eta beren onura partikularrerako gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute modu berezian udal jabari publikoa, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzkoak, 20.2 artikuluan jasotzen dituen kasuen arabera.  

2.- Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatuan erabiltzeagatik edo haien aprobetxamendu bereziagatik ezartzen diren tasetan eta, oro bat, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo kentzekoetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

3.- Estatua, autonomia elkarteak eta entitate lokalak ez daude behartuta tasak ordaintzera herri jabariaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu bereziarengatik, zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoen aprobetxamenduetan eta, bereziki, herritarren segurtasunarekin edo defentsa nazionalarekin zer ikusia duten guztietan.  

5. Artikulua.

Tasen ordainketa lizentziak beren izenean jasotzen dituztenek egingo dute, eta horien ezean, probetxamenduaren onuradun direnek.  

IV.- SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK.

6. Artikulua.

Salbuespenak edo beste zerga-onurak aplikatzekoak diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.  

Irabazi-asmorik gabeko erakundeak, alderdi politikooak, talde politikoak, sindikatuak eta antzeko erakundeak lurzoruaren, zorupearen eta bide publikoko hegalaren erabilera pribatiboari edo aprobetxamenduari dagokion tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira (ONCE kabinak eta bestelako erabilera atalak atalak salbuetsita).

Era berean, %100eko hobaria jaso ahal izango dute erabilera publikoko lurzoruaren, lurrazpiaren edo hegalaren erabilera berezia edo aprobatxamendua egiteagatik, ordaindu beharreko tasan udalerriko baserrietako baratzetako produktuak edo frutak saltzen dituzten postuak eta Xabier Olaskoaga plazan kokatuak.  

Aipaturiko hobaria eskatu egin behar da.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

V.- OINARRI EZARGARRIA.

7. Artikulua.

Oinarri ezargarria udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia gauzatzen den unitate bakoitzak osatzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.  

VI.- KUOTA.

8. Artikulua.

1.- Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.

2.- Erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziak udal jabari publikoa suntsitu edo hondatzen duenean, onuradunak, behar den tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu berreraikuntza edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik ordaindu.    

Kalteak konponezinak badira, udalak kalteordain bat jasoko du. Suntsitutako ondasunen pareko balioa izango du, edo bestela, kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.  

Entitate Lokalak ezingo ditu barkatu, ez osorik ez zati batean, apartatu honetan aipatzen diren kalteordainak edo diru-itzulketak.  

VII.- SORTZAPENA ETA ZERGALDIA.

9. Artikulua.  

1.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik exijitzen den tasa hurrengo uneetan sortuko da zergagaiaren izaeraren arabera: erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aurrez ordaintzea exijitu daiteke, edota, bestela, jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; jarduketa ez da egingo edo espedientea ez da izapidatuko dagokion ordainketa egiten ez bada.  

2.- Tasaren izaera materialak sortzapena aldizkakoa izatea exijitzen duenean, sortzapen hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du. Erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasi edo uzten denean, ordea, zergaldia zirkunstantzia horretara egokituko da, eta kuotan dagokion hainbanaketa egingo da Eranskinean ezarritakoari jarraituz.  

3.- Jabari publikoa erabili edo aprobetxatzeko eskubidea burutu edo gauzatu gabe geratzen bada subjektu pasiboarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.  

VIII.- LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA.

10. Artikulua.  

Entitate Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.  

IX.- TASEN KUDEAKETA.  

11. Artikulua.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.  

X.- AMAIERAKO XEDAPENA.

 

Ordenantza hau, eta bere Eranskina, bertan adierazten den egunean onartu zen behin betikoz. 1999ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.  

Eraskinak ondorengoak direlarik:


2.01.-TASA: ESPALOITIK ETA BIDE PUBLIKOAREN ERRESERBA EGINEZ IBILGAILUEN SARRERA GORDETZEA.

2.01.1.- 1. Artikulua

Tarifa hauek aplikatuko dira:

1 - Ibi erreserbako metro lineal bakoitzeko:

 

Jarduera ekonomikoko lokalera 

207,93 €

Garaje erabilera duten lokaletara 

70,78 €

Industrialdeetako lokaletara 

17,55 €


2 - Ibi erreserba gabeko metro lineal edo frakzio bakoitzeko:

 

Jarduera ekonomikoko lokalera 

69,42 €

Garaje erabilera duten lokaletara 

14,48 €


3 - Karga eta deskargarako espazio erreserba metro lineal bakoitzeko

 

metro lineal bakoitzeko 

69,42 €

Erabiltzen diren lokalak direnean, 1 eta 2 epigrafeetan ezarritako kuotaz gainera hiru garaje-plaza baino gehiago duen bakoitzeko: 

-

a) Ibi erreserba badu 

14,48 €

b) Ibi erreserbarik ez badu 

3,59 €


4 - Plaka ofiziala

 

Jartzeko garaian edo titularrak aldatu nahi duen aldiro. 

25,98 €


2.01.2.- 2. Artikulua

Aipatu tasa kobratuko da erroldaren bidez urteko errezibo bakar baten bitartez, baimena ematen denean izan ezik, orduan zuzenean likidatuko baita. Gainera, kuota okupazio hasieratik eta abenduaren 31 arte dauden hiruhilabeteko kopuruaren arabera (zatiketa inola ere zaie aplikatuko titularitate-aldaketa eta bajei).


2.02.-TASA: UDAL TOKI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA LURRAZPIAREN ERABILPEN PRIBATUA EDO APARTEKO PROBETXAMENDUA EGITEA.

Tasak finkatzen badira hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalduran erabilera pribatu edo aprobetxamendu bereziak egiteagatik, eta hornidura-zerbitzu horiek interes orokorrekoak badira edo auzotar guztiei edo horien zati handi bati eragiten badiete, haien zenbatekoa aipatutako enpresek udalerri bakoitzaren urtean lortzen duten fakturaziotik eratorritako sarrera gordinen %1,50ekoa izango da.

Ondorio horietarako, zerbitzu horien enpresa ustiatzaileen artean zerbitzu horiek banatu eta merkaturatzen dituztenak sartuko dira.

Telefonia mugikorreko zerbitzuek ez dira tasa kuantifikatzeko erregimen berezi honetan sartuko.

Kuantifikaziorako erregimen berezi hau aplikagarria izango zaie aurretik erreparaturiko enpresei, bai hornidurak egiteko erabiltzen diren sareen titularrak direnean, eta bai, horien titularrak ez izanik ere, sareak erabili, horietan sartu edo haiekin interkonektatzeko eskubideen jabe direnean.

Ordenantza honetan xedatutakoaren ondorioetarako, fakturaziotik eratorritako sarrera gordinak hauek direla joko da, alegia, entitate bakoitzari egozgarriak izanik, entitateak udalerri bakoitzean egindako zerbitzuengatik kontraprestazio gisa lortutakoak.

Ondorio hauetarako, egindako zerbitzuak kargatzen dituzten zeharkako zergak ez dira sarrera gordinen artean sartuko, ezta ere hirugarren batzuen kontura kobratutako partida edo kopuruak tasa kuantifikatzeko erregimen berezi hau aplikagarri duen entitatearen berezko sarrerak ez badira.

Hornidurak egitean inoren sareak erabiltzen dituzten enpresek kopuru hauek kenduko dituzte beren fakturazioaren sarrera gordinetatik, hain zuzen, sare horietara sartzeagatik edo haiekin interkonektatzeagatik beste enpresei ordaindutako kopuruak. Sare horien enpresa titularrek beren fakturazioaren sarrera gordinen artean konputatu beharko dituzte  kontzeptu horretatik jasotako kopuruak.

kontzeptu horretatik jasotako kopuruak.Erregimen berezi hau aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa ezingo zaie ordenantza honetan aipatzen diren hornidura zerbitzuen erabiltzaileei jasanarazi.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak bateragarriak dira udal eskumeneko zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik finkatu daitezkeen bestelako tasekin, baldin eta ordenantza honetan aipatzen diren enpresak haien subjektu pasibo badira foru arau honek 23.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Alabaina, udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalduran eratutako erabilera pribatu edo aprobetxamendu berezitik erator litezkeen bestelako tasen ordainarazpena ez da tasa hauen ordainketarekin bateragarria izango.

Ekitaldi bakoitzaren lehen lau hilabeteen enpresak udal mugartearen barruan egindako hornidurengatik lortutako diru sarreren aitorpena egingo dute, aurreko urtean lortutako diru sarrera gordinak xehetasun osoz azalduz.

Aipaturiko aitorpenarekin batera enpresaren kontabilitateko laburpena eta kasu bakoitzean Udal Administrazioak eskatuko dituen agiriak aurkeztu beharko dira.

Udal administrazioak tasa honen zehaztapena edo behin-behineko kobratzea egingo du, hori egin ondoren 4 urteko epearen barruan ordaindu beharreko zenbatekoa zuzendu ahal izango duelarik eta, epe hori iraganik, hala badagokio, behin-betikotzat joko da.


2.03.-TASA: TOKI PUBLIKOKO LURZORUA, LURRAZPIA EDO HEGALKINAREN ERABILPEN PRIBATUA EDO PROBETXAMENDUA.

2.03.1.- 1. Artikulua.

Ordenantza honek arautuko dituen aprobetxamenduko tarifak hauexek izango dira:

2.03.1.1.- Erabilera komuna:

1.1.1 - Merkataritza eta industria jarduerak eta atxikitako elementuak:

 

1.1.1.1 - Aparatu automatikoak saltzeagatik tasa ondorengo tarifen arabera likidatuko da:

 

Baskula automatikoak eta antzeko aparatuak, urteko eta aparatuko 

99,99 €

Salgailu automatikoak, urteko eta salgailu bakoitzeko 

51,24 €


1.1.1.2 - Mahaitxo bakoitzeko tarifa urtekoa eta zatiezina izango da, beti ere ondorengo mailaren

 

2 mahai 

204,92 €

4 mahai 

400,83 €

6 mahai 

588,20 €

8 mahai 

765,20 €

10 mahai 

937 €

12 mahai 

1.095,67 €

14 mahai 

1.254,50 €

16 mahai 

1.400,26 €


1.1.1.3 - Olanak, itzalkinak, markesinak, eguzkitakoak eta antzekoak: olana, itzalkin, markesina eta antzekoen tarifa, hauxe izango da:

 

Olanak, 3 m² arte, urteko 

20 €

Hortik gorako metro edo frakzio bakoitzeko 

19,93 €

Itzalkinak eta eguzkitakoak, m²-ko 

20 €

Markesinak, m²-ko eta urteko 

19,93 €


1.1.2 - Herri jabarian dauden saltoki finkoak: saltoki finkoen tarifa hauxe izango da:

 

1.1.2.1 - Izozkiak:

 

Maiatzaren 1etik urriaren 31ra 

508,41 €


1.1.2.2 - Gaztaina-saltokiak:

 

Urriaren 1etik martxoaren 31ra postu bakoitzeko 

127,07 €


1.1.2.3 - Txurro eta kausera denda:

 

Hilabete edo gutxiagorako 

254,45 €


1.1.2.4 - Baimendutako bestelakoak:

 

Postu eta egun bakoitzeko (gehienez 5m²) 

16,72 €


2.03.1.2.- Erabilera pribatiboa:

1.2.1 - Aisialdirako jarduerak: aisialdirako jardueretako herri jabaria hartzeagatik tarifak, hauexek izango dira:

 

Zirku-ikuskizunak edo antzekoak 

223,20 €

Dantzaldiak, kontzertuak, antzerkiak eta antzeko dibertsio ekitaldiak eguneko 

115,41 €

Atrakzioak, zabuak, zaldiko-maldikoak, feria-etxolak, tonbola komertzialak: 

-

Feria etxolak, ml bakoitzeko eta eguneko 

12,77 €

Noriak, zaldiko?maldikoak, baby karruselak, latigoak, e.a, egun eta metro diametro bakoitzeko 

7,60 €

Autotxokeak, m²-ko eta eguneko 

3,91 €

Tonbola komertzialak, m²-ko eta eguneko 

14,21 €

Zabuak eta aurreko idatz-zatietan jasotzen ez diren antzeko okupazioak, m² eta egun bakoitzeko 

2,08 €

Madalenetan (prezio bakarra Euskadiko Ferialari Elkarteak, edo parekoak, Fanderian instalatzen dituen postu eta atrakzio guztietarako) 

538,36 €

Inauteriak: prezio bakarra postu eta atrakzio guztietarako 

723,85 €

Auzoetako jaiak: asteburuko prezio bakarra postu eta atrakzio guztietarako 

31,24 €

Fidantza: aisialdiko jarduera bakoitzeko. 

52,08 €


1.2.2 - Kioskoak: kioskoak instalatzeko herri jabaria hartzeagatik, tarifa hauek ordainduko dira:

 

ONCE kabinak: 

-

Lehena (hirigunea), urteko 

324,43 €

Bigarrena (gainontzekoak), urtean 

215,07 €

Bestelako erabilerak: 

-

6 m² edo gutxiagoko okupazioa hilabeteko 

76,97 €

Hortik gorako m² edo frakzio bakoitzeko, hilabeteko 

23,90 €


1.2.3 - Lurzoru, hegalkin eta lurrazpikoaren aprobetxamendu bereziek, tarifa hauek izango dituzte:

 

Herri jabariaren lurrazpian dauden Industri eta merkataritza erabilerarako kamerak eta korridoreak ustiatzen dituzten enpresek eta partikularrek ordaindu beharko dituzte.

Lurrazpiko kamara eta korridoreen ustiatzea: 

-

m3 bakoitzeko, horma, azpiharri eta sabaiak barne, urteko 

18,95 €

Hodi-kanalizazioak (zuntz optikoa) (€/ml/urteko) 

10,93 €

Hargorri zubiko hoditeria, urteko: 

430,10 €


1.2.4 - Herri jabarian dauden hegalkinak:

 

a) Markesinak: fatxadako m² bakoitzeko, urteko 

2,30 €

b) Herri jabarian dauden beira-arasak eta antzeko instalazioak m² edo frakzio bakoitzeko, urteko 

4,95 €

c) Olanak: fatxadako m² bakoitzeko, urteko 

2,30 €


1.2.5 - “Herriko jaietan, bestelako jaietan edota jaialdietan jartzen diren salmenta postuak”:

 

Egitura duten salmenta-postuak: Metro linealeko eta eguneko 

11,93 €

Egiturarik gabeko salmenta-postuak: Metro linealeko eta eguneko 

6,52 €

Salmenta mugikorrak: Metro linealeko eta eguneko 

15,15 €

Argazki eta oroigarriak: Prezio bakarra jai egun guztietarako. 

283,76 €

Taberna eta hanburgesategia: Prezio bakarra jai egun guztietarako. 

434,89 €

Kanpoko aldean jartzen den barragatik: metro linealeko eta jai guztirako. 

36,61 €


1.2.6 - Añarbe 2.067.1 zk.ko herri lurra:

 

Añarbe erabilera publikoa eta udal titularitatea duen mendiaren abeltzain aprobetxamendua:

Ardi buru bakoitza, urteko 

1,00 €

Behi buru bakoitza, urteko 

10,31 €

Zaldi buru bakoitza, urteko 

10,31 €

Erlezaintza: 

-

Erlauntza bakoitzeko, urteko 

1,00 €


1.2.7 - Baratza ekologikoak

 

Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da.

30 m²-ko baratza bakoitzeko, urteko 

46,87 €

60 m²-ko baratza bakoitzeko €/urteko 

93,74 €

Fiantza: 

104,15 €


1.2.8 - Saltzeko edo promoziorako ibilgailuak

 

Saltzeko edo edozein motatako promozioak egiteko ibilgailuak, ibilgailu eta eguneko 

31,97 €


1.2.9 - Fatxadetan ipinitako banatzaileak

 

Finantza-erakunde edo bestelako fatxadetan ipinitako hainbat produkturen banatzaileen aprobetxamendua (kutxazain automatikoak, vendin-ak, eta abar). Instalakuntza bakoitzeko (instalaziotzat hartuko da publikoari zerbitzua ematen dion puntu bakoitza), urteko edo frakzioko. 

137,90 €


2.03.2.- 2. Artikulua.

-

 

2.1.- Zirku edo antzeko ikuskizuna denean 312,46 €ko fidantza ezarriko da, eta udal teknikariek oniritzia eman ondoren itzuliko da. 

-

2.2.- Negu garaiko tasa bereziak. Alegia: urria, azaroa, abendua, urtarrila, otsaila, martxoa eta apirila (Inauterietan izan ezik). 

-

Feria etxolak, hilabeteko edo frakzioko 

184,29 €

Noriak, zaldiko-maldikoak, baby karruselak, latigoak, e.a., hilabeteko edo frakzioko 

246,29 €

Autotxokeak, hilabeteko edo frakzioko 

489,83 €

Tonbolak, hilabeteko edo frakzioko 

306,77 €

Zabuak edo aurreko ataletan adierazitako antzekoak, hilabeteko edo frakzioko 

246,22 €2.04.-TASA: KAMIOI ETA PISU HANDIKO IBILGAILUEK ERRENTERIAKO UDALEKO AUZO-BIDEETAN IBILTZEA.

EGINTZA ZERGAGARRIA

1. artikulua

Tasa honen egintza zergagarria da kamioiei eta pisu handiko ibilgailuei Errenteriako Udaleko auzo-bideetan ibiltzeagatik emandako baimena hurrengo kasuetan.

1. Aldez aurretik baimena eskatu beharko dute baimenik gabe ibiltzea debekatuta dagoela adierazten duten seinaleak dituzten auzo-bideetan ibiltzeko gehienezko karga bost (5) tonatik gorakoa izan eta urtean 50 bidaia baino gehiago egiten duten ibilgailuen jabeek.

2. Aurreko puntuan adierazitako baimena eskatu beharko da lursailak egokitu eta betetzeko eta zabortegiak egiteko lizentzietarako, baita harrobiak dauden guneak zaharberritu edo erauzte lanak eta antzeko jarduerak egiteko.

Jarduera horiek beste udalerri batzuetan gauzatu arren Errenteriako auzo-bideetan ibili behar izanez gero, berorien titularrak udal baimena eskatu beharko du.

ZERGA-OINARRIA

2. artikulua

Tasa honen zerga-oinarria dira kamioiek eta pisu handiko ibilgailuek garraiatutako materialaren (lurra, harkaitzak, agregatuak,…) metro kubikoak (m3), baita jarduera kokatua dagoen tokiraino iristeko ibilitako udal auzo-bideen kilometro kopurua ere.

ZERGA-TIPOA

3. artikulua

1. Auzo-bideetan ibiltzeagatik ezarritako Zerga ordaintzetik salbuetsita daude 1000 m3tik beherako bolumena garraiatzeko emandako baimenak.

2. Baimena beharreko jarduera bakoitzeko 1000 euroko gutxieneko tipoa ezartzen da udal baimen bakoitzeko.


3. Udal tasa kalkulatzerakoan ondorengo formula aplikatuko da.

TASA (€) = 0’1 x bolumena m3-tan x km kopurua


Formulako 0’1, koefiziente finko bati dagokio, eta bolumena, berriz, m3tan Udalak edo ingurumenean eskumena duten autoritateek baimendutako bolumen osoa. Azkenik, kilometro kopuruarekin adierazten da baimendutako kamioiek edo ibilgailu astunek erabiltzen dituzten udal bide publikoen luzera. Ibilbide hori burutuko da eskualde-errepidearen eta isuria botatzeko baimena behar duen puntuaren artean.

4. Bideetako ezohiko kalteak, horiek sortzen dituen kamioiak ordainduko ditu, eta horretarako espedientea irekiko zaio.


KUDEAKETA

4. arikulua

1.- Bideetan ibiltzeko eskatutako baimena jardueragatik ordaindu beharreko tasa ordaindu ondoren emango da, 3. artikuluaren arabera.


2.- Udaltzaingoak edo udal agintariek eskatuz gero, baimena erakutsi egin beharko da.


3.- Auzo-bideetan aurreko artikuluetan adierazitakoaren arabera emandako baimenik izan gabe ibiltzeak 3. artikulua ezartzeagatik ordaindu beharreko kopuruaren bikoitza ordaintzea ekarriko du. Kasu horretan, kobratzea Diru-Bilketaren Araudi Orokorrari jarraiki egingo da.


SORTZAPENA

5. artikulua

Tasa ordaintzeko betebeharra sortzen da Udalak auzo-bideetan ibiltzeko baimena ematen duen une berean.

ZERGA KUOTA

6. artikulua 

Zerga kuota kopuru finko baten gainean ezartzen da, 3. artikuluan adierazitakoaren arabera.


2.05.-TASA: JABARI PUBLIKOAN OBRA, ALDAMIO, EDUKIONTZI, GARABI, MATERIALAK METATZE, MUDANTZA EDO HORIEKIN LOTUTAKO BESTE JARDUEREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDUA.

Atal honetan sartuta daude obrak egin edo lizentzia eman ondoren partikularren esku-hartzearekin lotutako jarduera guztiak. Eta horrek baldin badakar jabari publikoa behin-behinean hartzea, aldamio, edukiontzi, garabi, karga-jasogailua nahiz materialak edo beharrezko beste edozein elementu laguntzaile metatzea horrelakoren bat instalatu behar denean.

2.05.-.- Tarifak

- - Tarifak

 

Espaloian edo oinezkoen gunean erreserbatutako Ml: €/ml eta aste edo frakzioko. 

2,42 €/ml

Galtzadan edo aparkaleku guneetan erreserbatutako Ml: ml eta aste edo frakzioko. 

3,69 €/ml

Okupazio lineal hori baimenduko da gutxieneko beharrezko zabalerarako eta gehienez bi metrorako. 

-

Beharrezkoa denean zabalera handiagoko okupazioa eremu jakin batean, sortutako eremuan m2 bakoitzeko prezio hauek ezarriko dira. 

-

Espaloian edo oinezkoen gunean erreserbatutako M2: €/m2 eta aste edo frakzioko. 

1,25 €

Galtzadan edo aparkaleku guneetan erreserbatutako M2: m2 eta aste edo frakzioko. 

1,83 €

Beste igoera batzuk 

-

Okupaziorako beharrezkoa balitz ibilgailuak ateraraztea, erretiratutako kotxe bakoitzeko ondorengo euro kupurua igoko da, era bakarrean eta lehen aldian soilik. 

3,96 €

Gainera, TAOk erregulatutako eremuko aparkalekuetan eragiten denean, ondorengo euro kopurua igoko da astean (edo frakzioa bigarren egunetik aurrera) ezabatutako aparkaleku bakoitzeko. 

5,05 €3.-ONDORENGO ZERBITZUAK ESKAINI ETA AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK.

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA.

I. XEDAPEN OROKORRAK.  

1. Artikulua.  

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.  

2. Artikulua.  

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.  

II. ZERGAGAIA.

3. Artikulua.  

Administrazio Lokalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.  

III. SUBJEKTU PASIBOA.

4. Artikulua.  

1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.  

2.- Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira: 

a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obra eraikitzaileak edo kontratistak.  

5. Artikulua.  

Tasak ordaintzera behartuta daude: 

a) partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.  

b) partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.  

6. Artikulua.  

Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.  

V. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK.

7. Artikulua.  

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.  

V. OINARRI EZARGARRIA.

8. Artikulua.  

Oinarri ezargarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitzak eratzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.  

VI. KUOTA.

9. Artikulua.  

1.- Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.  

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA.

10. Artikulua.  

1.- Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.  

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA.

11. Artikulua.  

Administrazio Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.  

IX. TASEN KUDEAKETA.

12. Artikulua.  

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.  

X. AMAIERAKO XEDAPENA.

Ordenantza hau, eta bere Eranskina, bertan adierazten den egunean onartu zen behin betikoz. 1999ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

Eranskinak ondorengoak direlarik:


3.01.-TASA: UR-HORNIDURA ETA ESTOLDERI ZERBITZUA.

3.01.-.- 7. artikulu. Zor-sortzapena

Sortzepena hiruhilabetetik behin izango da.

3.01.1.- 1. Artikulua

Karga oinarria burututako ur-kontsumoa izango da, metro kubikotan adierazia.

3.01.2.- 2. Artikulua

- - Karga motak ondorengo epigrafeetan adierazten direnak dira:

 

1.- Zerbitzua erabiltzaileko kuota finkoa (€/hiru.): 

-

1.1.- Etxeko erabiltzailea 

10,63

1.2.- Mekazaritzako-abeltzaintzarako erabiltzailea 

20,56

1.3.- Etxekoa ez dena 

30,91

2.- Kontsumitze-kuota: 

-

2.1.- Etxeko kontsumoa 

0,85 €/m3

2.2.- Nekazaritza-abeltzaintzako kontsumoa: 

-

Hiruhilabeteko 60 m3. arte: 

1,23 €/m3

Hiruhilabeteko 60 m3 baino gehiago 

1,59 €/m3

2.3.- Etxe-kontsumorako ez dena: 

-

2.3.1.- hiruhilabeteko/30 m3 arte 

1,65 €/m3

2.3.2.- hiruhilabeteko/ 30 eta 100 m3 bitarte: 

2,34 €/m3

2.3.3.- Hiruhilabeteko 100 m3 baino gehiagoko kontsumoa 

3,95 €/m3

2.3.4.- Ur-kontsumo totalak 

1,65 €/m3

Tarifa hau jendearen kontsumorako elikagaiak ekoizten dituzten enpresei kobratuko zaie, betiere baldintza normaletan (ur-hiesak edo matxurak kenduta) lana egiten badute. Horrezaz gain, ura ekoizteko prozesuan edo instalakuntzak garbitzeko bakarrik erabili beharko da, eta hiruhileko bataz beste 5.000 eta 11.000 m3-ren artean kontsumitu. Tarifa hau aplikatzeko, aldez aurretik enpresek Udal honetan eskaera egin beharko dute, eta Udalak ontzat jo ondoren, hurrengo epealdian sartuko litzateke indarrean. 

-

Hiruhileko ur-kontsumoa 11.000 m3 baino gehiagokoa izanez gero, 

2,28 €/m3

3.- Ur-hartunerako baimen eskubidea, ordainduko da 

-

3.1.- Etxebizitzan 

92,91 €

3.2.- Komertzio, industria eta bestelakoetan 

262,88 €


3.01.3.- SALBUESPENAK ETA HOBARIAK.

- - 3. Artikulua

 

a) Ur-horniketa eta udal estolderia zerbitzua ordaintzetik salbuetsirik geratuko dira: 

-

- Jubilatuen Egoitzak. 

-

- Errenteriako Udalak kudeatutako Ikastetxe Publikoak, haurreskolak barne. 

-

b) Eusko Jaurlaritzak kudeatutako Ikastetxe Publikoak etxe-tarifen arabera izango dira kargatuak edo zergatuak. 

-

c) Ordaindu beharrik izango ez duten gutxiengo hiruhilabeteko ur-kontsumoa 30m3 jartzen da. Alegia, ondoren aitatzen direnek: Errenteriako Udalak errekonozituta dauzkan Auzo Elkarteek, establezimendu Onuragarriak, hots, Gurutze Gorria, D.Y.A. eta dirua irabaztea helburutzat ez daukaten gainontzeko erakundeak (eginkizun nagusia gastronomia daukaten Elkarteak eta Erakunde Politiko eta Sindikalak izan ezik). 

-

d) Udal Patronatu, Fundazioek eta udalaren kirol instalazioak erabiltzeko lagapena duten elkarte eta kirol-taldeek metro kubikoa 0,32 € ordainduko dute. 

-

e) Eraiki duten promotoreen izeneko etxebizitzak, betiere ez badira ohiko etxebizitzak eta ez badago kontsumorik. 

-


- - 4. artikulua

 

Zerbitzuaren kostea eta estaldura mailaren ondorioetarako, kontuan hartuko da hartuko da tarifa osoaren % 40 urari dagokiola eta beste % 60a estolderiari eta arazketari. 

-


- - 5. artikulua

 

Murtziloetan jarraitu beharreko izapidetza:

Zerbitzu erabiltzaileek, legezko eskubideak defendatzearren, egoki deritzaien murtzilo guztiak aurkeztu ahal izango dituzte, hala ere, honako prozedura honi lotu beharko zatzaizkie:

a) Erabiltzaileak idatziz eskatu beharko du, normalizatutako ereduari jarraiki, murtziloa behar den moduan epaitzeko interesa duten ezaugarri guztiak zehaztuz.

b) Aurkeztutako murtziloan beharrezkoa baldin bada zerbitzu hori eskaintzen duen enpresak, ur-kontagailua egiaztatzen duen edo ziurtatzen duen txosten bat egitea “in situ” erabiltzaileak zerbitzuaren kostoa ordaindu beharko du, 30,00 € izango dela eskaera egiten denean.

c) Murtziloaren espedientea erabakitzeko garaian, erabiltzaileari ordaindu duen zenbatekoa itzuliko zaio, bakarrik enpresak igorritako txostenean ur-kontagailua gaizki zebilela ziurtatzen badu. Hori horrela ez balitz, ez zaio dirua itzuliko, ordaindutako diru kopurua enpresari eskainitako zerbitzua ordaintzeko emango baitzaio.


- - 6. Artikulua

 

Matxuraren baten ondorioz kontsumoa altua izan bada, indarreko tarifaren arabera fakturatuko da batez besteko kontsumoa eta gainerakoa hornitzaileak fakturatutako prezioan.

Aipatutako tarifa eskatzeko epea 4 hilabetekoa izango da, borondatezko epean ordaintzeko epea amaitzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Eskaerarekin batera aurkeztu beharko da egiaztagiri bat frogatzeko matxura konpondu dela.(konponketaren faktura)3.02.-TASA: HONDAKINEN BILKETA ETA EZABAKETA ZERBITZUA.

3.02.1.- 1. Artikulua.

Tasa hau urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da eta urtean behin errezibo bakar batean kobratuko da, lehenengo aldiz okupatzeagatiko alta ematerakoan urte naturalarekin bat ez datorrenean izan ezik. Kasu horretan kuota, iharduera hasten den egunetik eta abenduaren 31a bitartean dauden hiruhileko kopuruen arabera kalkulatuko da (zatiketa ez da inolaz ere aplikatuko titularitate-aldaketa eta bajei).

3.02.2.- 2. Artikulua.

- Tarifak

 

1.- Urteko eta hiri-lurzoruko etxebizitzako 

124,47 €

2.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko: 

230,00 €

Okindegiak, gozotegiak, eta arraultza dendak. 

-

Farmaziak, optikak, zinemak, kioskoak, ile-apaindegiak, estudioak, bulegoak, bitxitegiak eta erloju-dendak. 

-

Liburu-dendak eta beste edozien tarifatan ez diren salmenta toki edo zerbitzuak. 

-

3.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko: 

371,09 €

Aisialdi, kultur edo kirol elkarteak. 

-

Txikizkako ardo, patata edo kolonia biltegiak. 

-

Tabako-dendak, urdaitegiak. 

-

Zapata-dendak eta drogeriak. 

-

Aparkaleku publikoak. 

-

Etxeko tresneria-denda, altzari-dendak. 

-

Arropa-dendak. 

-

Jostailu-dendak, burdindegiak. 

-

4.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko: 

668,60 €

Hotelak, pentsioak, jatetxeak, kafetegiak eta dantzalekuak. 

-

Autozerbitzuak. 

-

Kontsumo kooperatibak eta ekonomatoak. 

-

Handizkako fruta edo ardo biltegiak 

-

Frutategi edo janari-dendak. 

-

Bar eta tabernak. 

-

Industri establezimenduak. 

-

5.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko: 

296,86 €

Arraindegiak, harategiak. 

-

6.- Urteko eta lurzoru urbanizaezineko etxebizitzako. 

93,35 €


3.02.3.- ALTA ETA TITULARTASUN ALDAKETEN KUDEAKETA.

- 3. Artikulua.

 

Etxebizitza eraikitzaileek edo sustatzaileek, eraikuntzaren lehen erabilerarako lizentzia ematen denetik hasi eta bi hilabeteko epearen barruan, etxe horretako etxebizitzak izango dituzten jabeen aitorpen-zerrenda aurkeztu beharko dute Udal honetan, bertan haien deiturak, izena eta NAN adieraziz, bai eta etxebizitzaren identifikazioa adierazi ere.

Tasa honetako subjektu pasiboak obligaturik geratzen dira eredu ofizialaren arabera titulartasun aldaketa egiten denean aitorpena aurkeztera, eskritura egiten deneko egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo bestela, aldaketa gauzatu deneko dokumentua aurkeztu beharko dute.

Aurreko atalean xedatutakoaren kalterik gabe, titulartasun eskualdaketen aitorpena pertsona edo entitate eskualdatzaileak ere egin ahal izango ditu.

 

Aipatutako aitorpenak ez aurkeztea, edo adierazitako epeen barruan ez egitea, tributu urrapen arintzat hartuko da eta hala kalifikatu.


- 4. artikulua

 

Hobariak.

I.- Tarifaren %100eko hobaria izango dute: 

-

1.- Irakaskuntza eta Osasun-Zentro Publikoak. 

-

2. - Udal Patronatuak. 

-

3.- Ongintza zentroak, Gurutze Gorria eta D.Y.A. 

-

4.- Auzo Elkarteak. 

-

5.- Dirua irabaztea helburu ez duten herriko erakundeak (jarduera nagusia gastronomia duten elkarteak eta erakunde politiko eta sindikalak izan ezik). 

-

II.- Tarifaren %20eko hobaria izango dute: 

-

1.- Kartoi-papera eta beira gaika bildu eta birziklatzeko Programetan aktiboki laguntzen duten merkataritza jarduerak, Sanmarko Mankomunitateak urtero aurkeztutako datuen arabera (tasaren bidalketa egiten den urtearen aurrekoari dagozkien datuak). 

-

Onartutako hobariak urtero berrituko dira aurre eskaerarik egin abe, aipatutako baldintzak betetzen diren heinean, noski. 

-

Hobari-eskaera berriak 2022eko ekainaren 30 baino lehen gauzatu behar dituzte interesatuak. 

-

III.- Tarifaren % 40eko hobaria izango dute: 

-

Auzo-konpostatze eta etxeko konpostatze udal Programetan alta emandako etxebizitzak, beti ere hauetan modu aktiboan parte hartzen dutelarik ohiko etxebizitzan bertan sortutako biohondakinari lotuta, Ingurumeneko Sailak emandako datuen arabera. 

-

Udal Programa bat denez, aipatutako datuak badira Udalean. Ondorioz, hobariak zuzenean aplikatuko dira aurre-eskaririk gabe, behar diren baldintzak betetzen diren heinean. 

-

IV.-Tarifaren %27eko hobaria izango dute: 

-

1.- Bosgarren edukiontziaren bidez (marroia) biohondakina gaika biltzeko udal Programan modu aktiboan parte hartzen duten etxebizitzak. 

-

Horretarako, aipatutako Programan partehartze aktibotzat hartuko da, 2022eko urtarrilaren 1 eta apirilaren 30 arteko epealdian, bosgarren edukiontziaren erabilera elektronikoa hilean gutxienez hiru (3) irekierak egin baldin badira, egun ezberdinetan. 

-

Udal Programa bat denez, aipatutako datuak badira Udalean. Ondorioz, hobariak zuzenean aplikatuko dira aurre-eskaririk gabe, behar diren baldintzak betetzen diren heinean. 

-

4. artikulu honetako III. eta IV. atalei dagokionez, etxebizitza bakoitzak etxeko biohondakina kudeatzeko dauden bi bideen artean aukeratu beharko du: konpostatzea ala bosgarren edukiontzia, haien artean bateraezinak izanik, eta beraz dagozkien hobariak ere ez dira metagarriak. 

-


- 5. artikulua - Salbuespenak

 

Eraiki duten promotoreen izeneko etxebizitzak, betiere ez badira ohiko etxebizitzak.3.03.-TASA: UDAL HILERRIKO LANAK EGITEA.

3.03.1.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. Artikulua.
Udal honek, Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, Lurralde Historikoko Toki Ogasunen arautzailea, Udal Hilerriko lanak egiteagatiko tasa ipini eta esigitzen du, tarifa eta ordenantza honek xedatzen duenaren arabera.

2. Artikulua.
Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da.

3.03.2.- ZERGA OINARRIA.

3. Artikulua.
Zerga oinarria, Ordenantza honetan adierazitako hilerriko edozein lan egiteak osatuko du.

3.03.3.- SUBJETU PASIBOA.

4. Artikulua.
1.- Subjetu pasibotzat hartuko dira pertsona fisiko eta juridikoak eta Lurralde Historikoko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan aitatzen diren erakundeak, alegia, lanak edo aktibitateak egiteko eskatu edo egindakoaz onuratuta suertatzen direnak.

5. Artikulua.
Derrigorturik daude tasak ordaintzera:

a) Udal hilerrietan zerbitzuaz baliatu edo erabiltzea permitituko duen bidezko baimena eskatu eta erdiesten duten pertsonak, eta edonola, baimena duten titularrak.

b) Subjetu pasiboaren zerga-ordain beharretaz derrigor, Zerga Lege Orokorraren 38.1 eta 39 artikuluek aitatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek erantzungo dute.

c) Subsidiarioki erantzungo dute Zerga Lege Orokorraren 40. artikuluan adierazten duen kasuetan. Alegia: elkarte eta sindikoen administratzaileek, kontuhartzaileek edo kiebra-likiditzaileek, lehiatzaileek, elkarteek eta erakundeek oro har.

3.03.4.- KENKETAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK.

6. Artikulua
6.1.- Tasa honetatik salbuetsiak izango dira Autoritate Judizialek agindutako ehorzketa zerbitzuak hilobi komunean egiten direnean.  

3.03.5.- KUOTA.

7. Artikulua.
Zerga kuota ondoko zerga-oinarrien arabera zehaztuko da, gainera une bakoitzean legeak agintzen duen BEZa gehitu beharko zaio.

1 - Aurre-beharra.

 

Losa-itxiturarekin apaindutako panteoi bikoitza, 99 urte. 

24.486,22 €

Panteoi lorategi duena (4 gorpu), 99 urte 

13.263,35 €

Panteoi lorategi duena (gorpu 1 eta 3ren errauts edo hondakinak), 99 urte 

3.315,86 €

Nitxoa (gorpu 1 edo hondakina), 99 urte 

3.162,78 €

Hondakinen kolunbarioa (hondakin 1), 99 urte. 

928,39 €

Hondakinen kolunbarioa (hondakin 1), 25 urte. 

377,50 €

Errautsetarako granitozko kolunbarioa (baten errautsentzat), 99 urte. 

958,65 €

Errautsetarako granitozko kolunbarioa (baten errautsentzat), 25 urte. 

418,34 €

Errautsetarako sikomoro marmol arrosako kolunbarioa (4en errautsentzat), 99 urte. 

3.928,04 €


2 - Post-morten lurperatze unitateak.

 

Losa-itxiturarekin apaindutako panteoi bikoitza (6 gorpu)., 99 urte. 

24.486,22 €

Panteoi lorategi duena (4 gorpu), 99 urte. 

13.263,35 €

Panteoi lorategi duena (gorpu 1 eta 3ren errauts edo hondakinak), 99 urte 

3315,86 €

Nitxoa (gorpu edo gerakin 1), 99 urte. 

3.162,78 €

Aldi baterako nitxoa (gorpu edo hondakin 1),10 urte. 

920,31 €

Luzapen aldia, 5 urte. 

754,95 €


3 - Ehorzketak.

 

Bakarra edo bientzako panteoian egindako gorpu ehorzketa 

204,06 €

Aldi baterako nitxoan egindako ehorzketa (10 edo 99 urte) 

144,89 €

Bakarra edo bientzako panteoian egindako gorpu ehorzketa 

112,24 €

Nitxoan gerakinak ehorztea (pertsona bakar baten gerakin edo errautsak) 

107,11 €

Errauts edo gerakinen kolunbarioetan egindako ehorzketa (pertsona bakar baten gerakin edo errautsak) 

107,11 €


4 - Hobitik edo lurpetik ateratzea

 

Bakarra edo bientzako panteoitik gorpuen ateratzea 

196,91 €

Aldi baterako nitxotik gorpuen ateratzea 

178,57 €

Bakarra edo bientzako panteoitik gerakinen ateratzea 

204,06 €

Aldi baterako nitxotik gorpuen atera eta lekuz aldatzea 

153,03 €

Panteoian hondakinak murriztea 

153,03 €

Lurpetik edo hobitik gorpua atera, eta hilerri berean lurperatzen denean ez da hobitik edo lurpetik ateratze-tasarik ordainduko, lurperatze tasa ordainduko delako. 

-


5 - Mantentzea

 

Kolunbarioaren urteko mantenimendua 

27,05 €

Nitxoaren urteko mantenimendua (2004 baino lehenagokoak ) 

18,40 €

Bakarra edo bientzako panteoiaren mantentzea 

28,10 €


6 - Zerbitzu osagarriak

 

Tanatorioa, egun edota 24 orduko frakzioa. 

285,68 €

Gorpuaren errausketa 

373,20 €

Jai egun, igande edo larunbatean 12:00etatik aurrera gorpuaren errausketa (gehigarria). 

114,31 €

Gerakinen errausketa 

260,13 €

Autopsia gela erabiltzea 

91,83 €

Zinkezko kutxa irekitzea 

326,25 €

Errautsen kutxatila (-tik gora) 

86,75 €

Errautsen kutxatila-azala (-tik gora) 

18,86 €

99 urterako nitxoa estaltzeko hilarria (ubatura granito berdea) 

265,26 €

8/10 urterako nitxoa estaltzeko hilarria (mastekatu marmol erromatarra) 

219,36 €

Kolunbario hilarria (beltz-sudafrikar marmola) 

107,11 €

Hilerrian izena jartzea (marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa) 

41,35 €

Panteoia edo goialdea estaltzea (ordainketa bakar batean, honez gain marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa) 

66,33 €

Ezkontide, guraso eta seme-alaben arteko oinordekotza bidez egindako lurperatze berriztatzea 

83,91 €

Bestelako eskualdaketak 

503,67 €

Panteoien bizi direnen eskubideen eskualdatzea: 

-

Hobi bakarra 

3.338,47 €

Hobi bikoitza 

4.451,33 €

Panteoien mortis kausa hileta eskubideen eskualdatzea: 

-

Gurasoak 

-

Bakarra 

185,42 €

Bikoitza 

370,89 €

Aitona-amona/biloba 

-

Bakarra 

370,89 €

Bikoitza 

741,79 €

Aitona-amona/Birbilobak eta gainerako ahaideak 

-

Bakarra 

1.112,68 €

Bikoitza 

2.225,70 €


7 - Enpresa emakidadunak Udalari ordaindu beharreko tarifak.

 

Titulu ematea 

4,67 €

Lekuz aldatzeko hobi edo lurpetik gerakinen ateratzea 

25,55 €

Panteoi eta kolunbario alokairuaren gaineko kanona. 

2 %

Tanatarioaren gaineko kanona 

4 %

Hondakinak erraustearen gaineko kanona 

4 %

Errausketa gaineko kanona 

2 %

Hilarrietan izena jartzeagatiko kanona (marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa) 

4 %

Goialdea edo panteoia estaltzeagatiko kanona (marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa) 

4 %


3.03.6.- ZOR-SORTZAPENA.

8. Artikulua.
Tasa eta ordain beharra zergapean dagoen edozein zerbitzu hasten denean sortzen da, hau da, bai partikularrek eskatuta edo udalaren ekimenen bidez, bereak dituen eskumenen barruan, egitean. Hori horrela izateko, aipatu ekimena beraiek eskatzen dutenean hasiko da.

3.03.7.- KUDEAKETA ARAUAK.

9. Artikulua.
1.- Partikularrek eskatuta udal hilerrian egingo diren lanak zehazten direnean, eskari bidez aldez aurretik eskatu beharko dira.
2.- Zerbitzu bakoitza era autonomoan likidatuko zaio, aldez aurretik Zerga-bilketako Erreglamendu Orokorrean araututako epe eta moduan ordaindu beharko delarik.  

10. Artikulua.
Sepultura, nitxo, kolunbario, kutxa edo panteoiei dagokien tarifa ordaindu eta gero erdiesten den eskubidea ez da jabeari dagokiona, emakidan adierazten den garaian ehortzitako gune horietan hondakinak zaintzeari dagokiona baizik. Tarifa hauen lan oro ezin izango du burutu emakidarik ez duen pertsona fisiko edo juridikoak.

11. Artikulua.
Udalak, sepulturak, nitxoak, kolunbarioak, edo kutxak berreskuratu ahal izango ditu baldin eta titularrekin horrela hitzartuz gero, horretarako ordaindutako tasen %70 itzuli ondoren.

12. Artikulua.
1.- Panteoi, mausoleo, sepultura, nitxo, kolunbario eta kutxen baimenak ahaitu egingo dira Hilerri Erreglamenduaren 29. artikuluan jasotako arrazoiez gainera, ondorengoengatik:

a) hilerria erabat edo parte ixteagatik.

2.- Emakidaren ahaiketa Alkatetzak deklaratuko du, aldez aurretik espedientea hasi eta sendikoei, baldin eta identifikatu badaitezke, jakinarazi eta entzun ondoren. Horretarako iragarkiak GAOn eta herriko prentsan hamabost egunez argitaratuko dira.

13. Artikulua.
Ordenantza hau dela eta agintzen diren egintza administratiboek baimen edo lizentzi administratibo izaera dute eta Zuzenbide Administratiboaren menpean daude. Ondorioz, ez dute inolako jabego-eskubiderik osatzen, eta beraz, ez daitezke Zuzenbide pribatuko arauak aplikatu.

3.03.8.- ARAU-HAUSTEAK ETA ISUNAK.

14. Artikulua.
Zerga arau-hausteak kalifikatzeari dagokion guztia, eta kasu bakoitzari dagokion isunak Zerga Lege Orokorraren 77. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoari jarraituko zaio.

3.03.9.- AZKEN XEDAPENA.

15. Artikulua.
Ordenantza hau jendaurrean egon beharreko arauzko epeak igarotzen direnean eta adjudikatzailea hilerri berrian ehortzeko prest dagoenean sartuko da indarrean, beti ere, baldintza-pleguen 24.7 artikuluan adierazitakoaren arabera.


3.04.-TASA: MERKATU TXIKIAK.

3.04..- I. TARIFA

- Urteko eta metro lineal bakoitzeko:

 

Zumardian / Iztieta 

169,24 €

Beraunen 

140,89 €

(1) Aurreko kuotak bi hilabetetik behin ordaindu ahal izango dira. Bi hilabeteko kuota hori izango da ordaindu beharreko minimoa, denboraldikoak deiturikoak (meloiak, turroiak, etab. saltzea) izan ezik, horiek pasatzen duten denboraren arabera ordainduko baitute. Minimoa hileko kuota bat izango da. 

-


3.04..- II. SUBJEKTU PASIBOA.

1. Artikulua.

a) Lehiaketa bidezko esleipenean, esleipendunak.

3.04..- III. EPEA ORDAINTZEKO

Bi hilabetetik behin kobratuko da, eta epea ordaintzeko hilabete eta erdikoa izango da.


3.05.-TASA:LIZENTZIAK EMATEA, TXOSTENAK EGITEA ETA HIRIGINTZAKO ESPEDIENTEAK TRAMITATZEA.

3.05..- I.- TARIFAK.

1. Artikulua.

Ordaintzeko tarifak hauexek izango dira:

1.1 - Eskatutako obra-baimen edo aldez aurreko komunikazio bakoitzeko, aurrekontuaren arabera:

 

6.000,00€ arte 

Ezer ez/Exentas

6.000,01€ eta 12.000,00€ bitartekoak 

89,62 €

12.000,01€ eta 30.000,00€ bitartekoa 

442,59 €

30.000,00€tik gorakoak 

883,87 €


1.2 - Eraikinen erabilera edo lehen erabilerarako baimena.

 

Etxebizitza erabilera ez duen lokal bakoitzeko: 

-

Etxebizitza bakoitzeko 

89,62 €

Trastetegiak edo antzekoak 20 m2 arte 

31,57 €

21 eta 200 m2 artekoak 

132,69 €

201 eta 500 m2 artekoak 

432,33 €

500 m2-tik gorakoak 

883,87 €


1.3 - Lurrak mugitzea, lur-soroak egokitzea, lurretan betelanak eta zabortegiak:

 

0,29 €/m3-ko, gehienez 1.327,04€ 

-


1.4 - Lurra zatitze, sailkatze eta birsailkatzea:

 

gehienez: 

0,69 €/m2

15.000 m2 arteko finka nagusia. 

379,58 €

15.000 m2-tik gorako finka nagusia. 

632,14 €


1.5 - Aurreko edozein baimen berritzea:

 

Ordaindutako kuotaren 

30 %


1.6 - Hirigintzako espedienteak tramitatzea:

 

Kontsultak egitea eta hirigintzako zedulak 

379,78 €

Hondamendi aitormena, hala eskatuta 

949,81 €

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa 

3.796,52 €

Plan partzialak 

3.796,52 €

Plan bereziak. 

3.796,52 €

Xehetasun ikerketak 

1.268,50 €

Urbanizatzeko jarduketa programa 

1.898,73 €

Birsailkatze proiektua 

1.898,73 €

Birsailkatze-prozedura laburrak 

949,81 €

Nahitaezko desjabetze espedienteak, onuraduna Konpentsazio Batzordea denean 

1.268,40 €

Txostena egitea erabilera turistikoko etxebizitzek eta etxebizitza partikularretako logelek bete beharreko baldintzei buruz. 

51,06 €

Aurrez aipatu tarifek ez dakarte berekin iragarkien gastuak, Hirigintzako Arauak betetzearen ondorioz Aldizkari ofizialetan eta egunkarietan argitaraturikoak, horiek beren benetako balioan likidatuko direlako. 


3.05..- II.- SALBUESPENAK.

2. Artikulua.

Jarraian adierazitakoak ordainarazpen honetatik salbuetsita geratuko dira, beti ere dagokion lizentzia eskatzeko kalterik gabe:  

a) Estatuko Administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoak, dagokion Probintziako Administrazioak eta Udalerriari dagokion mankomunitate edo elkarteak zuzenean egiten dituen obrak eta Udalerriak berak egin edo kontratatzen dituen obrak.  


b) Itunpeko ikastetxeak herriaren onurakoak eta elkartea dirua irabaztea xede ez duten Elkarteen Udal Erregistroan sartuak direnak eta Eusko Jaurlaritzak herri onurako izendatuak.

c) Udalak, kasu bakoitzean formulatzen den instantziaren indarrez, ongintzazko establezimenduei zuzendutako obrak eta eraikuntzak osorik edo zati batean salbuetsitzat aitor ditzake.

d) Administrazio Publikoek hezkuntza eta osasun arloei buruzko obrak herrian egiten dituztenean.

e) Alde zaharreko etxeak kanpoko aldetik eraberritu, apaindu eta edertzeko obrak.


f) Ingurugiroa hobetzearren egingo diren obrak (fosa septikoak, ...).g) Lege xedapenetan adierazitako gainontzekoak, Udalak behartu ditzaketelarik.

h) Administrazio emakidapean dauden garajeen estalduretan mantentze edo konpontzeko lanak bakarrik baldin badira.  

i) Jabekideen komunitateek eremu publikotik jendea bizi den lekuetara joateko traba arkitektonikoak igogailu baten bidez kentzeko emango diren diru laguntzak.


j) Finkak banatzea ondoren Udalari lagatzeko.

3.05..- III. HOBARIAK.

3. Artikulua.

Hobariak:

a) Bidezko lizentziaren erabilpena egiteko bere gogoz uko eginez gero, interesatuak, ezarritako tarifa guztiaren % 50eko hobaria izango du.

Atal honetan ez da ondoriorik sortuko, bere gogoz uko egiten denean eta obrak burutzeko edo hasteko epea ahaiturik dagonean. Era berean, atal honen ondorioetarako, bere gogozko ukoa ulertuko da, interesatuak % 80eko hobari bat izanik, obrak hasteko epearen luzamendua eman

b) Era berean, %100 arteko onura izan dezakete, hondamendi motako gertaerek erabat edo parte desegindako etxebizitzak berreraikitzea helburutzat duten hirigintza baimenak.

Aipatu portzentaia, kasu bakoitzean udal honek ezarriko du, besteak beste, ondorengo arrazoiei jarraituz:

- Dirulaguntza eman ahal izateko, etxebizitzaren jabe edo lehen mailako sendien ohiko egoitza izan beharko du.

- Aseguruak estaltzen duena, kasuan-kasurako.

- Etxebizitza berreraikitzeko kostuak

- Jabearen egoera ekonomikoa.

- Inolaz ere, berreraiketan ezin izango da, etxebizitzak hondamendia gertatu aurretik zueneko oinarrizko aldaketarik egin.


3.06.-TASA: ESTABLEZIMENDUAK JARRI ETA IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEKO ZERBITZUA EDO ALDEZ AURRETIK KOMUNIKATU BEHARREKO JARDUERAK (JARDUERA KONTROLA).

3.06.1.- 1. artikulua.- TARIFAK:

1 - Tarifa gehitua: lizentziapeko jarduera sailkatuak:

 

50m2 arteko establezimenduak 

114,56 €

51m2-tik 150m2 bitarteko establezimenduak 

234,34 €

151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak 

390,57 €

500m2-tik gorako establezimenduak 

3.515,11


2 - Tarifa Orokorra: aurrekomunikazioa behar duten jarduerak, lizentziapeko jarduera sailkatuen titularitatea aldatzea (baitere ez bada jarduera birsailkatzen):

 

150m2 arteko establezimenduak 

104,15 €

151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak 

213,51 €

500m2-tik gorako establezimenduak 

2.603,78 €

Kuota %100 haunditzea: 

-

Lantegi ezberdinak (zurgintzak, montaia, mekanizazioa, ogi edota gozogintza zein kateringeko-lantegiak...) aurrekomunikazioa behar dutenak: 

-

Hostalaritza eta sukaldaritzako establezimenduak eta baita ikuskizun publikoak edo jolas-jarduerak, aurretik lizentiziapean ez dauden sailkatutako jarduerak. 

-


3 - Tarifa murriztuak:

 

Sailkatu gabeko edo salbuetsitako jardueren titularitatea aldatzea, beti ere goian aipatutako jardueraren irekiera tarifa 104,15€takoa baino handiagoa bada. 

208,30 €


4 - Bestelako lizentziak:

 

Lehendik jarduerarako lizentzia izan eta berrikuntza espedienteren batekin zerikusia duen kasuan, eta egin behar den berrikuntza erabatekoa ez denean, %50eko hobaria aplikatuko da. 

-


Aurrez aipatutako tarifek ez dakarte berekin iragarkien gastuak, aplikagarria den Arauak betetzearen ondorioz Aldizkari ofizialetan argitaraturikoak, horiek beren benetako balioan likidatuko direlako.

3.06.2.- 2. artikulua. Salbuespenak.

Behar den lizentzia eskatu behar baldin bada ere, ez da zergarik ordaindu beharko zerga hauetan:  

a) Estatuko Administrazioari, Euskal Autonomia Erkidegoak, dagokion Probintziari eta Mankomunitate edo Udalerria partaide den udal-elkarteari emandako lizentziak edo udalerri berak bete edo kontratatzen dituen lizentziak.  

b) Itunpeko ikastetxeak herriaren onurakoak eta elkartea dirua irabaztea xede ez duten Elkarteen Udal Erregistroan sartuak direnak eta Eusko Jaurlaritzak herri onurako izendatuak.  

c) Udalak, jasotzen duen eskabidearen arabera, ongintzako establezimenduen zerga zati edo osoa salbuetsi ahal izango du.


3.07.-TASA: AUTO-TAXI ETA BESTELAKO ALOGERA-IBILGAILUEN LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK EMATEAGATIKO TASA.

1 Artikulua.

Ordenantza honetan zerga-kontzeptuen tarifak hauexek izango dira:

3.07..- TARIFAS

- TARIFAK

 

a) Lizentziak ematea eta horien ziurtagiriak egitea: 

-

Lehenengo aldiz ematen den lizentzia 

1.383,31 €

b) Lizentziak eskualdatzeko baimena: 

-

Lizentziaren eskualdaketa egiteko baimena, salbuespen bereziz Ibilgailu arinen garraioaren Hiri Zerbitzuen Erregelamendu nazionalak martxoaren 16ko 763/79 Errege Dekretuak onetsia- 12 artikuluari lotuta 4 artikuluak xedatzen duenari jarraiki edo Udal Erregelamenduaren 15 artikuluan xedatutakoari jarraiki egin denean 

1.387,49 €

Ordenantza honek jasotzen dituen lizentziak heriotza arrazoiagatik eskualdatzen baldin badira, derrigorrezko oinordekoak Araudi Nazionalaren 18.1 artikuluaren arabera salbuetsita geratuko dira. 

-

Legez baimendutako gainerako eskualdatzeak egiteko, eskualdatzaileak transmisioaren egiazko zenbatekoaren %5 ordaindu beharko du. 

-

Edonola ere, ordaindu beharreko zerga-oinarria edo zenbatekoa 49.875,58 € eta 57.488,87 € bitartekoa izango da. 

-

c) Gida-baimena eman edo berritzea: 

-

Emate edo berritze bakoitzeko 

29,31 €

d) Ibilgailua aldatzeko baimena: 

-

Aldatzeko baimendutako ibilgailu bakoitzeko 

51,45 €3.08.-TASA: KIROL INSTALAKUNTZAK ERABILTZEAGATIKOA.

3.08..-

3.08.1.- TARIFAK.

Kopuru hauei bidezko zeharkako zergak aplikatuko zaizkie, hala badagokie.

1. Artikulua.- Tarifak ondorengo hauexek izango dira:

a) Galtzarabordako Kiroldegia eta Fanderiako eta Beraungo Igerilekuak:

01 - Abonu Motak:

 
Igerilekuko abonua: Sarrera librea Galtzaraborda, Fanderia eta Beraungo Igerilekuetara. Deskontuak eta lehentasunak zenbait kirol jarduera eta zerbitzutan. Doako jardueretan parte-hartzea.
Abono Orokorra: Sarrera librea Galtzaraborda, Fanderia eta Beraungo Igerilekuetara eta Fitness eta Hidroterapia Aretoetara. Deskontuak eta lehentasunak zenbait kirol jarduera eta zerbitzutan. Doako jardueretan parte-hartzea.

02 - PREZIOAK: <u>Igerilekuko Abonua</u>:

 

Familiakoa (familiako unitateko kideek eta diru-sarrerarik ez duten 18 urtetik gorako eta 24 urtetik beherako ondorengoek eta %50eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten ondorengoek adin mugarik gabe): 

-

Haserako Sarrera 

55,52 €

Urteko Ordainketa 

215,95 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

19,83 €

Norbanako Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 baino gutxiago): 

-

Haserako Sarrera 

39,66 €

Urteko Ordainketa 

121,57 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

11,10 €

3. Adineko Norbanakoa (65 urte edo gehiago): 

-

Haserako Sarrera 

29,80 €

Urteko Ordainketa 

91,18 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

8,30 €

Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago): 

-

Haserako Sarrera 

29,80 €

Urteko Ordainketa 

91,18 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

8,30 €

Haurra (3 urte baino gehiago eta 14 urte baino gutxiago): 

-

Haserako Sarrera 

19,88 €

Urteko Ordainketa 

60,35 €

Hilabetekoa(12 ordainketa) 

5,58 €

3 urte baino gutxiago: DOHAN 

-


03 - PREZIOAK: Abonu Orokorra:

 

Familiakoa (hauek osatzen dute: familia unitateko kideak eta diru sarrerarik ez duten 18 urtetik gorako eta 24 urtetik beherako ondorengoek eta %50eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten ondorengoek adin mugarik gabe): 

-

Haserako Sarrera 

79,31 €

Urteko Ordainketa 

404,04 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

37,73 €

Norbanako Heldua (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago): 

-

Haserako Sarrera 

39,66 €

Urteko Ordainketa 

218,60 €

Hilabetekoa(12 ordainketa) 

20,28 €

3. Adineko Norbanakoa (65 urte edo gehiago): 

-

Haserako Sarrera 

29,80 €

Urteko Ordainketa 

109,41 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

10,05 €

Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago): 

-

Haserako Sarrera 

29,80 €

Urteko Ordainketa 

163,90 €

Hilabetekoa (12 ordainketa) 

15,20 €


04 - HAURRENTZAKO IKASTAROAK (IGERIKETA eta ARETOKO JARDUERAK):

 

Astean 3 saio (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

63,71 €

Bazkideak,igerilekuko abonua 

37,14 €

Bazkideak, abonu orokorra 

31,89 €

Astean 2 saio (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

52,83 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

27,70 €

Bazkideak, abonu orokorra 

24,27 €

Astean sesio bat (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

26,80 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

16,08 €

Bazkideak, abonu orokorra 

13,36 €


05 - IKASTAROAK (Helduentzat eta "Kirol Ekintzak"en sartuta ez daudenentzat ):

 

Astean 3 saio (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

83,94 €

Bazkideak,igerilekuko abonua 

43,76 €

Bazkideak, abonu orokorra 

38,30 €

Astean 2 saio (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

55,65 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

29,07 €

Bazkideak, abonu orokorra 

25,37

Astean sesio bat (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

28,29 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

16,86 €

Bazkideak, abonu orokorra 

14,09 €


06 - “HAURTXOENTZAKO IGERIKETA” IKASTAROAK:

 

Astean 2 saio (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

70,62 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

40,56 €

Bazkideak, abonu orokorra 

35,37 €

Astean sesio bat (hileroko kuota): 

-

Bazkide ez dena 

35,37 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

20,33 €

Bazkideak, abonu orokorra 

17,67 €


07 - "KIROL EKINTZAK" IKASTAROAK:

 

Sarrera librea jarduera sorta horretan eskaintzen diren jarduera guztietara, sarrera mugarik gabe, Galtzarabordako Kiroldegian zein Fanderian.

Hileroko kuota: 

-

Bazkide ez dena 

63,71 €

Bazkideak, igerilekuko abonua 

37,14 €

Bazkideak, abonu orokorra 

24,27 €


08 - IKASTARO PERTSONALIZATUAK:

 

Entrenamendu Pertsonalizatua. Hileko Abonua (soilik abonu orokorra duten abonatuentzat) 

15,81 €

Entrenamendu Pertsonala. 45 minututako 5 saiotako bonoak 

63,22 €


09 - IGERILEKURAKO SARRERAK:

 

Heldua – Eguneko Sarrera (18 urte edo gehiago) 

5,76 €

Gaztea – Eguneko Sarrera (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago) 

4,00 €

Haurra – Eguneko Sarrera (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago) 

3,11 €

Helduak. 5 Sarrerako bonua (18 urte edo gehiago) 

23,04 €

Gaztea 5 Sarrerako bonua (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago) 

15,97 €

Haurra 5 Sarrerako bonua (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago) 

12,45 €

* Bonuak pertsonalak eta transferiezinak dira 

-

3 urte baino gutxiago DOAN 

-

Taldeko Sarrera (gutxienez 10 pertsona. Pertsonako prezioa) 

2,87 €


10 - SARRERA OROKORRA (Igerilekua, Hidroterapia eta Fitness):

 

Heldua - eguneko. Sarrera (18 urte edo gehiago) 

10,51 €

Gaztea – eguneko Sarrera (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago) 

7,79 €

Heldua. 5 Sarrerako bonua (18 urte edo gehiago) 

41,89 €

Gaztea–5 Sarrerako bonua (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago) 

39,07 €

* Bonuak pertsonalak eta transferiezinak dira 

-


11 - GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO PISTA:

 

Pista osoaren alokairua (orduko) 

35,20 €

Pista transbersalaren alokairua (orduko) 

17,57 €

Squash aretoa-alokairua (45 minutu. Gutxienez persona batek abonatua izan behar du). 

4,98 €

Squash aretoa-alokairua (45 minutu, abonatuak ez direnak) 

8,02 €

Squash – 10 saioko bonua pertsona abonatuentzat 

42,77 €

Squash – 10 saioko bonua abonatuak ez diren pertsonentzat 

66,31 €

Padel Pistak-alokairua (ordubete. Kirolari guztiak abonatuak dira). 

10,56 €

Padel Pistak-alokairua (Ordubete. Gutxienez kirolarietako bat ez da abonatua). 

15,81 €


12 - ABONU BEREZIAK:

 
Abonu bereziak direla eta, karnetak egiterakoan karnet bakoitzeko 3,15.-€ko fidantza ordaindu beharko da. Fidantza hau bueltatu egingo da karneta itzultzean.
 
Udaldia. Hileko Abonua. (Fanderiako Igerilekura, Beraungo Igerilekura eta Galtzarabordako Igerilekuera sarrera librea hilabete batean):

Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago) 

42,15 €

Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago) 

31,67 €

Haurra (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago) 

20,51 €

3. Adina (65 urte edo gehiago) 

31,66 €


13 - Fitness Kuota - Gehigarria (Hidroterapia + Muskulazioa) (igerilekuko abonua duten bazkideentzat soilik)

 

Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago) 

12,15 €

Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago 

9,12 €

3. Adina (65 urte edo gehiago) 

9,12 €


14 - Bestelako Tasak

 

A. Bazkide Txartela galtzea 

5,36 €

(Lapurretaren salaketa aurkeztuz gero, ez da Tasa hau ordaindu behar). 

-

Bazkide Txartela behar den bezala ez erabiltzeagatik, karneta kendu egingo da astebetez. 

-

Kiroldegiko Pistan publizitatea egiteko lekua alokatzea (urte 1). 

-

Errotuluaren Neurria: 2500 x 1500 mm. 

1.262,31 €

Errotuluaren Neurria: 1250 x 750 mm. 

683,75 €

Diseinuaren kostua, hala balegokio, hala nola errotuluaren inprimatzea eta ezartzea iragarlearen gain izango da. 

-


15.- - Bestelako Tasak

 

Kirol jarduerak ez direnean kirol anitzetarako pistaren alokairua, eguneko 

2.008,78 €

Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenteriako egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek. 

-

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek. 

-

Babesteko oholtzak, aulkiak eta abar jartzea beharrezkoa baldin bada, lan horiek interesatuek ordainduko dituzte. Entitate antolatzailea arduratuko da instalazioaren garbiketaz eta mantenimendu eta harrerako langileen ordainketaz. 

-

Kiroldegia kirola ez den jarduera baterako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eskatu ahal izango da, gerta litezkeen kalteak bermatzeko. Aipatu bermea interesatuari itzuli egingo zaio dagozkion txostenak jaso ondoren. 

-


16 - Bestelako Tasak

 

b) Fanderiako Udal Pilotalekua: 

-

Orduko alokairua 

16,96 €

Kirol jarduerak ez diren bestelako jardueretarako alokairua egunean 

1004,39 €


Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenterian egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

Babesteko oholak, aulkiak edo bestelakoak jarri behar direnean, lan hori entitate interesatuak egin beharko du.

Kiroldegia kirol mailakoa ez den bestelako jardueretarako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eska daiteke, sor daitezkeen kalteen ordainetan. Bermea teknikariek aldeko txostena egin eta gero itzuli egingo zaio interesatuari.

17 - Bestelako Tasak

 

c) Beraungo Kirolgunea 

-

Futbol-11ko zelaia alokatzea, orduko: 

122,44 €

Futbol-7ko zelaia alokatzea, orduko: 

50,49 €

Atletismo pista alokatzea: 

-

Kirol Patronatuko Kideak 

DOAN/GRATIS

Kide ez direnak 

5,15 €

Futbol-7ko Torneoa 

-

Talde eta partida bakoitzeko 

35,38 €


18 - Bestelako tasak

 

d) Beraungo Udal Pilotalekua: 

-

Orduko alokairua 

16,96 €

Kirol Kantxaren alokairua (ordubete) 

36,83 €

Kirol jarduerak ez diren bestelako jardueretarako alokairua, egunean 

1004,39 €

Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenterian egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek. 

-

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek. 

-

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei. 

Babesteko oholak, aulkiak edo bestelakoak jarri behar direnean, lan hori entitate interesatuak egin beharko du. 

-

Kiroldegia kirol mailakoa ez den bestelako jardueretarako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eska daiteke, sor daitezkeen kalteen ordainetan. Bermea teknikariek aldeko txostena egin eta gero itzuliko da. 

-


19 - Bestelako tasak

 

Fanderia I-eko kirolgunea: 

-

Futbol-11ko zelaia alokatzea, orduko: 

122,44 €

Futbol-7ko zelaia alokatzea, orduko: 

50,49 €


20 - Bestelako tasak

 

Futbol-7ko Torneoa: Talde eta partida bakoitzeko 

35,38 €3.09.-“ERRENTERIA MUSIKAL” MUSIKAL AKADEMIKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA.

3.09.-.- 1. Artikulua. Hauek izango dira 2021/2022 ikasturteko tasak:

- - -1.1.- MATRIKULA + DAGOZKION IKASGAIA(K)

 

1. MATRIKULAZIOA 

60 €

DAGOZKION IKASGAIAK(K) 

-

2. atalean zehaztutakoak 

- -

2. IRAKASGAIEN TASAK 

-

1, MAILA 

- -

1. eta 2. ikasturtea - 90 min. 

175 €

3. eta 4. ikasturtea - 180 min. 

279 €

II. III. IV. MAILA 

- -

MUSIKA 

-

Bakarkako ikasgaia bakoitza - 40 min. 

175 €

Taldekako ikasgai bakoitza / taldearen arabera 

109 €

Txalaparta ikasgaia - 40 min. 

140 €

DANTZA 

- -

Dantza taldea - 60 min. 

63 €

Dantza taldea - 90 min 

119 €

Dantza taldea - 120 min. 

175 €

Dantza taldea - 180 min. 

279 €

Dantza taldea - 240 min. 

334 €

ANTZERKIA: 

-

Antzerki taldea - 60 min. 

50 €

Antzerki taldea - 90 min. 

59 €

Antzerki taldea - 120 min. 

99 €

Antzerki taldea - 180 min. 

180 €

ARTE PLASTIKOAK - IKUSIZKOAK 

- -

Arte Plastikoen taldea - 60 min. 

63 €

Arte Plastikoen taldea - 90 min. 

119 €

Arte Plastikoen taldea - 120 min. 

175 €

Arte Plastikoen taldea - 180 min. 

279 €

HITZA 

-

Hitzaren taldea - 60 min. 

63 €

Hitzaren taldea - 90 min. 

119 €

Hitzaren taldea - 120 min. 

175 €

Hitzaren taldea - 180 min. 

279 €

3.- PROFESIONAL MAILAKO MUSIKA IKASKETAK 

-

Sarrera proba 

71 €

Ikasturte osorako matrikula 1, 2, 3 edo 4. mailak 

904 €

Ikasturte osorako matrikula, 5 edo 6. mailak 

1.001 €

Instrumentu nagusia 

294 €

Instumentu nagusia ez diren beste ikasgai bakoitza 

117 €


- - 1.2.- KURTSOAK ETA IKASTAROAK

 

2021/2022 ikasturtean antolatzen diren kurtso eta ikastaroen tasak Errenteria Musikal Udal Patronatuaren Gida Batzordeak ezarriko ditu. 

-

Errenteria Musikalek antolatu ditzakeen kurtso eta ikastaroetan parte-hartzen duten behar bereziak dituzten ikasleentzako hobari bereziak ezarriko dira. 

-


- - 1.3.- ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK:

 

UDAL TXISTULARIEN BANDA: 

300 €

Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira, irabazi asmorik gabeko elkarteak dirala egiaztatuz gero. 

- -

GELAK ETA INSTALAZIOAK 

- -

ENTSEGU GELA ALOKATZEA 

- -

Astelehenetik ostiralera (LANEGUNAK): 

- -

* Oinarrizko tarifa, orduko 

17,87 €

* Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik) 

125,12 €

Larunbat eta jai egunetan 

- -

* Oinarrizko tarifa, orduko 

47,68 €

* Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik) 

333,73 €

Asteko tarifa: 

- -

* 5 lanegun, astelehenetik ostiralera, asteko 

375,48 €

* 7 lanegun, astelehenetik igandera, asteko 

709,09 €

GAINONTZEKO GELAK 

-

Erabilgarritasunaren arabera 

-

Errenteria Musikal Udal Patronatuaren intereseko jarduerak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeek salbuetsita egongo dira. 

-


- - 1.4.- HOBARIAK

 
A) OINARRIZKO ERRENTA EDO LARRIALDIKO LAGUNTZA 
AURKEZTEKO EPEA:
Dagokion izen emate epean.Hobaria 100%
B) BIZIKIDETZA-UNITATEAREN SARREREN ARABERA
AURKEZTEKO EPEA : kudeaketa arautegia dokumentuan zehaztutakoa
Bizikidetza-unitateak ondorengo taulan adierazitakoak baino sarrera gutxiago izatea (2020koa)

%65ko hobaria aplikatuko da kasu hauetan: 

-

Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial 

-

-

-

-

-

-

-

-

+ 1 

-

%15eko hobaria aplikatuko da kasu hauetan: 

-

Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial 

-

-

-

-

-

-

-

-

+1 

-


C) INSTRUMENTUENGATIKO HOBARIA
Instrumentu hauetarako tasa murriztua:
Kontrabaxua, tuba, tronpa, tronboia, eskusoinua, klarinetea, bonbardinoa, biola eta oboea. 100%

* Adingabeei, instrumentu ikasgaian soilik eta lehen hiru ikasturte akademikoetan (2020/21, 2021/22, 2022/23)

D) ENTITATE KOLABORATZAILEEKIN PARTE HARTZEAGATIK:
III. maila gainditu edo ikasketa profesional egiten ari diren eta entitate kolaboratzaile horien dinamikan jarraiki parte hartzen duten ikasle adingabeei. %50.
E) GURASO ZEIN ADIN NAGUSIKO ANAI ARREBAK
AURKEZTEKO EPEA: Dagokion izen emate epean. Ikaslearen guraso edo adin nagusiko anai arrebak matrikulatuz gero kide bakoitzari. %50.

3.09.-.- 2. Artikulua. Tasak:

2.1.- TASAK ORDAINTZEA

a) Izen emate epe barruan

1.- Matrikula baieztatzeko orduan 60€ko lehen zati finkoa.

2.- Gainerako zenbatekoaren %50a urriaren lehenengo astean.

3.- Gainontzeko %50a abenduaren lehenengo astean.

b) Izen emate epez kanpoan*

Izen ematearen hilabetean: Matrikula (60 €) + gainerako zenbatekoaren %50a.

Hurrengo hilabetean: gainontzeko %50a. 

* Irailaren 1etik aurrera.

c) 2022eko urtarrilaren 1etik aurrera egindako izan emateak

2. atalean zehaztutako ikasgaien eta matrikularen zenbateko guztiaren ondorengo ehunekoa ordainduko da. %65.

2.2.- TASAK DEUSEZTATZEA

60€ko lehen ordainketa bakarrik bueltatuko da matrikula deuseztatzeko arrazoia Errenteria Musikali egotz dakiokenean.

Ordaindu diren kuotak itzultzeko eskubidearekin matrikula deuseztatzeko eskaera egin daiteke, baina ez dira lehen ordainketaren 60€ak itzuliko (ondoren zehazten diren 5 kasuetan ezik). Horretarako, itzultzeko eskaera, irailaren 30a baino lehen egin beharko da, bestela ez da itzulketarik onartuko.

Ikasleak baja arrazoi hauetako batengatik eskatuko balu:

 • Gaixotasuna, betiere medikuaren egiaztagiriaren bidez egiaztatzen badu eskolara joateko ezintasun larria duela.
 • Haurdunaldia: medikuaren txostenak erabateko atsedena hartu behar duela jaso behar da.
 • Amatasuna: erditu ondorengo 6 asteetan.
 • Ikasketa arautuen derrigorrezko lekualdaketak eta aldaketak, beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
 • Ez-ohiko egoera lan eremuan (lekualdaketak, kaleratzeak ...), beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.

Arrazoi horiek direla-eta egiten diren eskaerak Errenteria Musikaleko Zuzendaritzak aztertu eta bidezko txostena emango du matrikula itzultzea baimendu edo ez erabakitzeko.

Baimentzen den kasuetan, ikasleak baja ematen duen dataren arabera, eskaera egiten duten ikasleak:

 • Egindako klaseei dagokiena bakarrik ordainduko du (ikasturte osoa ordainduta balu, dagokion zatia itzuliko zaio).
Izen-emate eta hobarien baldintzen eta aplikazio prozedura Kudeaketa arautegia dokumentuan azalduko dira.


3.10.-TASA: BIDE PUBLIKOAN ABANDONATU EDO APARKATUTAKO IBILGAILUAK ERRETIRATZEA.

3.10.1..- XEDAPEN OROKORRA.

- TARIFAK.

 

Tarifak hauexek izango dira:

(1) Ibilgailua erretiratzea.

(2) Ibilgailua egun edo frakzio batez gordetzea.

(3.1) Ibilgailua 24 orduz edo frakzio batez mugiezindua uztea.

(3.2) Ibilgailua 24 ordutik gora mugiezindua uztea.

(3.3) Lotzeko prezioa.

1.- Bicicletas. 

-

(1) 

8,85 €

(2) 

1,83 €

(3.1) 

3,80 €

(3.2) 

1,72 €

(3.3) 

4,44 €

2.- Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak (MPI) 

-

(1) 

8,85 €

(2) 

1,83 €

(3.1) 

3,80 €

(3.2) 

1,72 €

(3.3) 

4,44 €

3.- Ziklomotorrak. 

-

(1) 

14,59 €

(2) 

3,75 €

(3.1) 

13,44 €

(3.2) 

3,49 €

(3.3) 

7,29 €

4.- Motozikletak, trizikloak, motor-gurdiak edo antzekoak. 

-

(1) 

29,16 €

(2) 

3,75 €

(3.1) 

26,87 €

(3.2) 

3,49 €

(3.3) 

14,59 €

5.- Turismoak, kamionetak eta antzekoak, 3.000 Kg-tik beherako tona gordina. 

(1) 

83,84

(2) 

14,59 €

(3.1) 

53,85 €

(3.2) 

9,38 €

(3.3) 

41,93

6.- Tona gordina 3.000 eta 7.500 Kg. Tona gordina bitarteko kamioiak. 

-

(1) Zerbitzuaren kostuaren arabera. 

-

(2) 

43,49 €

(3.1) 

201,63 €

(3.2) 

40,42 €

(3.3) Erretiratzearen %50 

-

7.- 7.500 Kg-tik gorako auto eta kamioiak. 

-

(1) Zerbitzuaren kostuaren arabera. 

(2) 

43,49 €

(3.1) 

243,09 €

(3.2) 

40,42 €

(3.3) Erretiratzearen %50 

-

8.- Gainontzeko ibilgailu abandonatuak. 

-

(1) 

58,22 €

(2) 

14,59 €

(3.1) 

67,28 €

(3.2) 

20,30 €

(3.3) 

29,11 €


1. Artikulua.
Toki Ogasunak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, tasa bat ezartzen da bide publikoan dauden ibilgailuak erretiratzeko zerbitzuagatik edo hiri barruan zirkulatu ahal izateko aski larritzat jotzen diren balizkoetako batzuengatik, gaizki edo neurrigabekeriaz aparkatuak egoteagatik eta interesatuak ibilgailua jaso ar­tean zaintzeagatik.

3.10.2.- ZERGA EGITATEA.

2. Artikulua.

Ordenantza honetan erregulatutako ordainarazpenaren helburua ondokoa da:

A) Jarraian adierazitako ibilgailuak bide publikotik erretiratu eta horretarako prestatutako gordailura eramateko zer­bitzua eskaintzea:

Zirkulazio librea kaltetzen, oztopatzen edo trabatzen duten ibilgailuak, horretarako arriskugarri gerta daitezkeenak edo bide publikoan utzita daudenak.

Debekaturiko lekuetan aparkaturik daudenak. Debekatutako lekutzat joko dira iraunkorki horrela kontsideratuak daudenak, eta halaber errenkada bitan egindako aparkamenduak.

B) Bide publikotik erretiratutako ibilgailuen edo beste edozein arrazoirengatik udal gordailuan daudenen zaintza.

C) Legean aurrikusitako kasuetan ibilgailua geldiaraztea.

3.10.3.- ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA.

3. Artikulua.

Ordaintzeko obligazioa Trafikoari, Motordunen Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legea aplikatzerakoan sortzen da eta eragina izango du trafikoko agenteak ibilgailua mugitzea agindurik gidariak edo jabeak neurri hori sortarazten duten okerrak zuzentzen ez dituenean edota ibilgailuren bat bidean utzita dagoenean eta kalean aparkatuta dagoelarik zirkulazioa eragotzi edo zirkulazioa bera arriskutan jarri edo larriki galarazten duenean.

3.10.4.- SUBJETU PASIBOA.

4. Artikulua.

Subjektu pasibo izango dira erretiratutako ibilgailuen titularrak eta adierazitako tarifak ordaindu beharko dituzte, urraketaren arabera dagokien isunaz gain, kasu hauetan izan ezik:  .

1.- Ibilgailua erretiratzea eta zaintzea eragin duenean ebazpen judizial batek edo beste edozein administrazio edo neurri hori hartzeko eskumena duen erakunde publikoren erabakiak.

Subjektu pasiboa izango da ebazpena eman zuen administrazioa edo errekerimendua egin zuen organo judiziala dagoen lurraldeko administrazio autonomikoa

2.- Ibilgailua legez kontra erabiltzen bada, betiere jabeak salatu badu bidegabeki jabetu dutela eta egiaztatuta geratzen bada legez kontra erabili dutela.

Subjektu pasioa izango da ibilgailua legez kontra erabili duena, baldin eta bere erantzukizuna ebazpen judizial irmoan ezarri bada.

3.10.5.- ZERGA OINARRIA.

5. Artikulua.

Zerbitzuaren kostua izango da zerga oinarria eta garraio, egun eta zatikien arabera zehazturiko zenbatekoaz adieraziko da.

3.10.6.- KUDEAKETA ETA DIRU-BILKETARAKO ARAUAK.

6. Artikulua.

Garabia ibilgailua aparkaturik dagoen lekura joate hutsagatik sortuko da tasa. Ibilgailua erretiratzeari ekin aurretik ordaintzen bada tasa, %50eko hobaria ezarriko da. Edozein gisatan, bidezko ziurtagiria luzatuko da.

3.10.7.- ARAU OROKORRAK

7. Artikulua.

Ordenantza honen bidez ezartzen den eskubide ordainarazpenak ez du salbuesten, zirkulazio nahiz udaltzaingoaren arauak urratzeagatik bidezkoak diren zigorrak ordaintzea.

8. Artikulua.

1.- Udalak, horretarako ezarrita dituen tokietan jasorik dituen ibilgailuen salmenta egingo du enkante publikoaren bidez titularrei jasotze eta gordetzearen berri espreski eman ondoren eta erretiratze egunetik bi hilabete beranduago, ibilgailu abandonatutzat jotzen delarik, egingo den jasotze errekerimenduaren jakinarazpenetik ibilgailuen titularrek haietaz arduratzeko neurri egokiak hartzen ez badituzte.

2.- Trafikoko Probintziako Buruzagitzaren artxibo eta erregistroetan, ibilgailuaren matrikulari dagokionez, helbide gisa adierazitako lekuan gordailututako ibilgailuen titularrak ezezagunak direnean, edo non dauden ez dakitenean, horiek aurkitzeko egin beharreko kudeaketak emaitzarik gabeak direnean, aurreko zenbakian aipatutako jakinarazpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ediktu baten bidez egingo da, eta bertan zehaztuko dira, ahal den moduan, erreferentziak eta ezaugarria.

3.- Aurreko xedapenak ez dira aplikatuko, ibilgailuen lapurreta edo, behar bezala justifikatutako, jabearen borondatearen kontra egindako ibilgailuaren beste erabilera batzuen kasuetan.

9. Artikulua.

Desegitearen enpresa esleipendunak ibilgailuengatik ordaintzen duen zenbatekoa ibilgailu horien titularrek ordaindu behar dituzten erretiratze- eta egonaldi-tasetatik kenduko da.

3.10.8.- ZUZENBIDE OSAGARRIA.

10. Artikulua.

Ordenantza honetan aurrikusten ez denetan, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legean, Errenteriako Zirkulazio Ordenantzan eta aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren esanetara egongo da.

3.10.9.- AMAIERAKO XEDAPENA.

11. Artikulua.

Ordenantza hau indarrean egongo da ahalik eta bere alda­keta edo derogazioa erabakitzen ez den bitartean.


3.11.-TASA: AGIRIAK ETA BESTELAKO MATERIALAK EMATEAGATIK.

I.- TARIFAK. 

Pertsona interesatuak eskatuta, administrazio-espedienteetako dokumentuak edo udal liburutegi edo artxiboan daudenen kopiak.

 1. Artikulua.

3.11..- Tarifak

01 - Tarifak:

 

1.- Fotokopia/inprimaketa paperean txuri-beltz (DIN-A4 formatua) 

0,10 €

2.- Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A4 formatua) 

0,15 €

3.- Fotokopia/inprimaketa txuri-beltz (DIN-A3 formatua) 

0,20 €

4.- Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-3 formatua) 

0,30 €

5.- Euskarri digitaleko dokumentuak erreproduzitzea (euskarririk gabe) 

0,10 € orria/hoja

6.- Emandako CD-DVD euskarria 

1,00 €

7.- Kopia paperean (bestelako formatuak) 

2,80 €

8.- Ortofoto kopia 

5,64 €

9.- Kopia berregingarria 

9,73 €

10.- Kopia argazki paperean (cm2. Bakoitza) 

0,04 €

11.- Igortze errekargua 

5,90 €

12.-Informatika zerrendak, bakoitzeko 

494,87 €


13 -

 

13.- Udaltzaingoaren zerbitzuak: 

-

Karabinak baimentzea 

10,15 €

Itoetako giltzak: 

-

Giltza erabiltzeko prezioa 

10,15 €

Behin-behineko erabilerarako fidantza 

41,98 €

Txostenak (bakoitza) 

9,84 €

Istripuen parteak (bakoitzeko) 

25,78 €

Animalien erregistroan izena eman izanaren egiaztagiria (bakoitza) 

17,45 €

Trafikoko atestatuak (bakoitzeko) 

119,15 €

Animalia arriskutsuak izan daitezkeenak edukitzeko lizentzia edo litzentziaren berrikuntza 

6,93 €

Eskola-garraiorako baimena 

10,15 €

Bizikleta-erregistroan inskribatzea bizikleta 

1,04 €


14 -

 

14.- Espediente-izapideetan, aginduzko iragarkiak argitaratzeagatik sortutako gastuak dagokien zenbatekoagatik fakturako dira. Era berean, ekarritako dokumentuak euskaratzeko itzulpen-gastuak kobratuko dira. 

-


15 -

 

15.- Udal kartografia eguneratzeagatik sustatzaile pribatuari tasa kobratzea. 

-

15.1. Hirigintza proiektuetarako 1.115,04 €-ko tasa ezarriko da lehen hektarearako eta 178,62€-ko tasa hurrengoetarako. Kontua hartu behar da hektarea bat baino gutxiagoko proiektu batean 1.115,04€ kobratuko dela. Ordainketarako soilik kontuan hartuko da azalera publikoa, eta bestelako tarifa ezarriko zaie titulartasun pribatuko lursailei. 

-

15.2. Eraikitze Berriko Eraikuntza Obrako Baimenetarako 1.115,04€-ko tarifa ezarriko da lehen hektarearako eta 617,62€-ko tasa hurrengoetarako. Hektarea bat baino gutxiagoko proiektu txikia denez 1.115,04€ kobratuko dira. 

-

15.3. Berekin kartografia aldatzea dakarten emandako Eraisteko Baimenetarako, hektarea bakoitzeko 617,62€-ko tarifa ezarriko da. 

-

15.4. Birgaitzeko eraikinetan fatxada edo jabari publikoko lerrokatzei eragiten dieten Eraikuntza Obretako lizentzietan, 617,62€-ko tarifa ezarriko da. 

-

15.5. Eraikinaren gainean eraikitzeko emandako Eraikuntza Lizentziei 249,28 €-ko tarifa aplikatuko zaio. 

-

15.6.- Eraikinak handitzeko emandako Eraikuntza Lizentziei 362,19 €-ko tarifa aplikatuko zaie. 

-

15.7. Lurrak mugitzeko emandako lizentziei, geroago eraikuntza lizentziarik izango ez badute, 368,17€-ko tarifa aplikatuko zaie. 

-

15.8. Patioak, jolasguneak edo antzekoak estaltzeko emandako Eraikuntza Obretako lizentziei, 184,09€-ko tarifa aplikatuko zaie. 

-

16.- Plantillako lanpostuak betetzeko hautaketa prozesuetan parte-hartzeagatik, barne promoziokoak izan ezik 

10,41 €

Tasa ordaintzetik salbuetsitako kasuak: 

-

* % 33 edo minusbaliotasun handiagoa dutenak. 

-

* Enplegu eskatzaile direnak, gutxienez, hilabete bat lehenago prozesuaren deialdia egin den datatik kontatzen hasita. 

-3.12.-TASA: BIDE PUBLIKOAN APARKALEKUA ARAUTZEN DUEN ZERBITZUA (TAO) ESKAINTZEA.

3.12..- <span><u>1. Artikulua.-</u> Tarifak ondorengo hauexek izango dira:</span>

Tarifak

1.1 - Ordutegi mugatuan aparkatzeko baimena

 

1. Tarifa 

-

0-15 minutu arte - Salbuetsita 

-

20 minutu (minimoa) 

0,45 €

30 minutu 

0,65 €

60 minutu 

1,60 €

92 minutu (maximoa) 

2,15 €

2. Tarifa 

-

30 minutu (minimoa) 

0,45 €

60 minutu 

1,25 €

90 minutu 

1,85 €

120 minutu 

2,25 €

180 minutu 

3,25 €

240 minutu (maximoa) 

4,00 €

Tarifan adierazitako zenbatekoak euroko 5 zentimoko zatigarriak izango dira. 1. tarifaren minimoa 0,45 € eta maximoa 2,15€-koa izango da; 2. tarifaren minimoa 0,45 € izango da, eta gehienez 4 €. 

-


1.2 - Egoiliar gaitze titulu berezia

 

Urte o frakzioko, 1. ibilgailuarentzako 

38,48 €

Urte o frakzioko, 2. ibilgailuarentzako 

57,63 €

Urte edo frakzioko, 3. ibilgailuarentzako 

86,51 €

Urte edo frakzioko, 4. ibilgailuarentzako 

129,64 €

Urte edo frakzioko, 5. ibilgailuarentzako eta ondorengoentzako. 

194,58 €

Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da. 

-


1.3 - Merkatarientzako gaitze-titulu berezia

 

Orokorra - urteko 

269,43 €

Asterokoko merkatu txikiari mugatua 

49,05 €

Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da. 

-


1.4 - Zerbitzu publikoari atxikitako ibilgailuetarako gaitze -titulu berezia

 

Zerbitzu publikoari atxikia 

49,05 €

Salbuetsita egongo dira zuzenean edo zeharka emandako udal-zerbitzu publikoari lotutako titulu gaitzaileak. 

-


1.5 - Ibilgailu ofizialen gaitze-titulu berezia

 

Zerbitzu publikoari atxikia izanez gero - Salbuetsia 

-


3.12..- <u>2. artikulua. </u> Gaitze titulu bereziak kudeatzeko arauak

1.- Tasa horiek urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko dira eta, urtero, errezibo bakar baten bidez kobratuko da tarifaren zenbateko osoa; araudian aurreikusitako ohiz kanpoko kasuetan. Horiez gain, urte naturalarekin bat ez datozen alta berriak direnean, proportzioanalki kalkulatuko da tarifa, alta eman eta abenduaren 31 artean dauden hiruhilabetekoen arabera.

Ordainketa ezin izango da zatikatu ondorengo egoeretan:

A.- Bajak helbidea aldatzeagatik

B.- Ibilgailuen bajak

Beste egoera batzuk:

Ibilgailua ordezkatuz gero, ordezkatua izan den ibilgailuaren titularrak ez du zergarik ordainduko ibilgailu berriarengatik.

Ibilgailua eskualdatuz gero, zerbitzuan alta ematen diren zerga berak ordainduko ditu erosleak; aurreko jabeak beste ibilgailu bati transferitzen ez badio.

2.- Gaitze.titulua baliozkoa izateko, ezinbestekok betebeharra izango da tarifa ordaintzea.

Titulu hori indarrean mantenduko da helbideratutako erreziboetan, baja eskatu bitartean; izan ere, helbideratzeak titulua automatikoki eta urtero berritzea dakar.

3.- Baja emateko eskaerak espresuki egingo dira eta indarrean jarriko dira eskatu ondorengo epealdian. Kuota ezin izango da zatikatu. Baja emateko eskatzailearen etxean baimendutako titulu gaitzaile bat baino gehiago egonez gero, eskabidean zehaztu beharko da, baja eman ondoren, horien arteko lehentasuna. Bestela, ez da aldaketarik egingo.

5.- Tasa ez ordaintzeak automatikoki eragingo du tituluari baja ematea. (helbideratuak/helbideratu gabeak).

6.- Urteko lehenengo hiruhilabetean kobratuko da.


3.13.-TASA: UDAL GARRAIO ZERBITZUA ESKAINTZEA.

I.- XEDAPEN OROKORRA.

1. artikulua.

Toki Ogasunak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, prezio publikoak ezarri eta exijituko dira udal garraioko zerbitzua eskaintzeagatik.

II.- APLIKAZIO EREMUA.

2. artikulua.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatzekoa izango da.

III.- SUBJEKTU PASIBOA.

3. artikulua.

Prezio publiko hau garraio zerbitzua erabiltzen duten pertsona edo entitateek ordaindu beharko dute.

IV.- ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA.

4. artikulua.

Zerbitzua erabiltzen den une berean sortzen da ordaintzeko obligazioa.

V.- TARIFAK.

5. artikulua.

Tarifak hauexek izango dira:  

3.13..- GARRAIO-TITULUA KUOTA OROKORRA

- (BEZa barne)

 

Noizbehinkako txartela 

1,50 €

Txartelbus izengabekoa, txartela bakoitza 

1,02 €

Txartelbus, 1-20 bidaia 

0,80 €

Txartelbus, 21-50 bidaia 

0,65 €

Txartelbus, 51 bidaia edo gehiago 

0,15 €


HOBARIAK

Ondoan jasotzen den Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak onetsitako hobari erregimena aplikatuko da garraiobideen arteko transbordoetan eta kolektiboen kasuan, beti ere Agintaritzak uneoro ezartzen duen erregulazioaren arabera.

3.13..- Deskontuak

- TITULU GUZTIETAN Dtua.

 

Haurrak 5 urte arte 

100 %

Modu beraren arteko línea aldaketa 

100 %

Modu desberdinen arteko linea-aldaketa (*) 

75 %

(*) Bidaia garestiena osorik eta merkeenaren % 25a ordaintzen da. 

-

KOLEKTIBOAK 

-

Familia ugaria arrunta 

20 %

Familia ugaria berezia 

50 %

Gazteak Gipuzkoan erroldatuak, <25 urte eta <2,5 OAEAP 

12 %

Adinekoak Gipuzkoan erroldatuak, >65 urte eta <2,5OAEAP 

52 %

Desgaituak Gipuzkoan erroldatuak, %65tik gorako desgaitasuna eta <2,5 OAEAP 

65 %

Soziala 

52 %


Tarifa hauek indarrean egongo dira Garraioaren Lurralde Agintaritzak (Udala bertako kide da) tarifa berriak onartu arte. Behin tarifa berriak onartuta eranskin moduan txertatuko dira eranskin honetan.

6. artikulua.

Sarreran kontrolatutako edo behar bezala balidatutako garraio-titulurik ez duten bidariak behartuta egongo dira tiketa erostera, 50 euroko aparteko errekargua ordainduta egindako ibilbidearen truke edo egin nahi dutenaren truke.

Kopuru hori lau lanegunen barruan ordaindu ahal izango da, edo berehala. Berehala ordainduz gero, aparteko errekarguaren zenbatekoa 20 eurora murriztuko da


3.14.-TASA: BABESPEKO ETXEBIZITZEN ZERBITZUA ESKAINTZEA.

3.14..- I.- SUBJEKTU PASIBOA.

1. Artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa hau babespeko etxebizitzetan bizi diren pertsonek ordaindu beharko dute.

Bertan sartu ahal izateko ondoko baldintzak eskatuko dira:  

* 60 urte baino gehiago edukitzea, edo gutxiago izanez gero, senar-emazte edo antzeko lotura izatea.  

* Errenteriako izan edo bertan erroldatuta egotea gutxienez eskaera egin baino bi urte lehenago.

* Gaixotasun kutsakorrik ez edukitzea, ezta ere portaera edo elkarbizitza alda dezakeen ezbehar psikiatrikorik.

* Eguneroko bizitzako eginkizunak egiteko gauza izatea eta adinagatik edo diagnostiko ebolutibo zein endekapenekoekin zerikusia izan dezaketenagatik berehala elbarri geratzeko arriskurik gabe. (Mendekotasunaren balorazioan 24 puntu baino gehiago ez edukitzea).

* Gizarte Zerbitzuak Azpisaileko teknikariek balorazioan egoki jotzea.

3.14..- II.- KUOTAK.

2. Artikulua.- Kuotak hauexek izango dira:

- KUOTAK

 

2.1.- Kuotarik altuena hilabeteko izango da: 

709,63 €

2.2.- Hileroko kuota, pentsioa besterik ez badu, hilabeterako pentsioaren % 75a izango da. Kopuru hau 2.1 idaztian jasotzen den zenbatekoa baino txikiagoa izango da beti. Gainontzeko % 25a beretzat geratuko da, eta aipatu kopurua beti izango da Lanbide arteko gutxieneko Soldataren % 20a baino handiagoa. 

-

2.3.- Ondare finantzieroak baldin baditu, dirua duenak (eskudirutan nahiz aurrezki kontuetan) kuota osoa ordaindu beharko du. Ez da kontuan hartuko pentsioaren zenbatekoa, hots, ondare finantzarioak 9.000,00 €-koak izan arte. 

-

2.4.- Ondare higiezinak bakarrik baditu, ordaindu beharreko kuota 2.2. idaztian jasotakoa izango da. 

-


3.14..- III.- KUDEATZEKO ARAUAK.

3.- Artikulua.

Behin egoliarra zendutakoan, Udalak bere aldeko zorra kobratu egingo du, egoliarraren diru-kontuetatik, izanez gero.

Ondare Higiezinak baleude, legez dagozkion oinordekoek zorra ordaindu ahal izango dute berori kitatuz. Ez balitz horrela gertatuko, Udala bere eskubideaz baliatu egingo da, juridikoki dagozkion prozedura eta terminoetan lehendik errekonozitutako zorraz.

 

4. Artikulua.  

Ordaintzeko modua: Egoliarrak bere kuotak hile bukaeran ordainduko ditu, horretarako Udalari baimena emango dio bera titular gisa azaltzen den kontuen gain kargatzeko.


3.15.-TASA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA.

3.15.-.- <u>1. artikulua.- Xedea</u>

Irizpideak ezartzea, Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua jasotzen duten pertsonek egin beharreko ekarpen ekonomikoa zehazteko.

3.15.-.- <u>2. artikulua</u>.- Zerbitzua ordaintzera behartuta dauden pertsonak.

a) Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren onura zuzena hartzen duten pertsona fisikoak, ondorengo hauek izan ezik:

- adingabeak izanez gero, adingabeen guraso-ahala, tutoretza edo zaintza egikaritzen duen pertsonak, edo pertsonek, ordaindu beharko du, edo dute, zerbitzua.

- indarrean dagoen legediaren arabera, egitezko zaintzaileek edo legezko ordezkariek ordezkatuak izanez gero, ordezkaritza duen pertsonak ordaindu beharko du. Horrelakoetan, ordezkaturik dagoen pertsonaren errenta eta ondarearen kontura egingo da ordainketa. Era berean, ordaindu beharreko zenbatekoa, ordezkatutako pertsonak duen gaitasun ekonomikoari jarraiki baloratuko da.

- - <u>3. artikulua.- </u>Ekarpen ekonomikoa zehaztea.

 
3.1.- Onuradun bakoitzaren gaitasun ekonomikoa kalkulatzea
Gaitasun ekonomikoa ondorengo balorazio-elementuen arabera kalkulatzen da: diru-sarrerak, ondarea eta emango den zerbitzu-mota.</