2021ko Zerga ordenatzak

Eguneratze data: 2021-10-29
Kategoria: 2.3.1 Zerga ordenatzak

Zerga ordenantzak urtero aldatzen dira. Atal honetan 2021 urtean eta urteko lehen aldaketaren ondorioz indarrean daudenak jasotzen dira.

1. Zergak
1.01 – Zerga: ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatuko dituen ordenantza fiskala.
1.02 – Zerga: udalerriko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren ordainarazpenerako zenbait ahalmen erregulatzen dituen ordenantza fiskala.
1.03 – Zerga: trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala.
1.04 – Zerga: eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskala.
1.05 – Zerga: hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskala.
2 – Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak.
2.01 – Tasa: espaloitik eta bide publikoaren erreserba eginez ibilgailuen sarrera gordetzea.
2.02 – Tasa: udal toki publikoko lurzoru, hegalkin eta lurrazpiaren erabilpen pribatua edo aparteko probetxamendua egitea.
2.03 – Tasa: toki publikoko lurzorua, lurrazpia edo hegalkinaren erabilpen pribatua edo probetxamendua.
2.04 – Tasa: kamioi eta pisu handiko ibilgailuek Errenteriako udaleko auzo-bideetan ibiltzea.
2.05 – Tasa: jabari publikoan obra, aldamio, edukiontzi, garabi, materialak metatze, mudantza edo horiekin lotutako beste jardueren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendua.
3 – Ondorengo zerbitzuak eskaini eta aktibitateak egiteagatiko tasak.
3.01 – Tasa: ur-hornidura eta estolderi zerbitzua.
3.02 – Tasa: hondakinen bilketa eta ezabaketa zerbitzua.
3.03 – Tasa: udal hilerriko lanak egitea.
3.04 – Tasa: merkatu txikiak.
3.05 – Tasa: hirigintzako lizentziak ematea.
3.06 – Tasa: establezimenduak jarri eta irekitzeko lizentziak emateko zerbitzua edo aldez aurretik komunikatu beharreko jarduerak (jarduera kontrola).
3.07 – Tasa: auto-taxi eta bestelako alogera-ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak emateagatiko tasa.
3.08 – Tasa: kirol instalakuntzak erabiltzeagatikoa.
3.09 – “Errenteria Musikal” musika akademiko zerbitzuak eskaintzea.
3.10 – Tasa: adinekoen udal egoitzan zerbitzuak eskaintzea.
3.11 – Tasa: bide publikoan abandonatu edo aparkatutako ibilgailuak erretiratzea.
3.12 – Tasa: agiriak eta bestelako materialak emateagatik.
3.13 – Tasa: bide publikoan aparkalekua arautzen duen zerbitzua (TAO) eskaintzea.
3.14 – Tasa: udal garraio zerbitzua eskaintzea.
3.15 – Tasa: babespeko etxebizitzen zerbitzua eskaintzea.
3.16 – Tasa: etxez etxeko laguntza zerbitzua.
3.17 – Tasa: etxeko arreta zerbitzu osagarria
3.18 – Tasa: udal aparkalekuen zerbitzua.
3.19 – Tasa: etxebizitzak denboraldi batez alokatzea.
3.20 – Tasa: kalean abandonaturiko abereak jaso eta zaintzeko zerbitzua.
4 – Prezio publikoa: zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak erregulatzen dituen ordenantza.
4.1 – Prezio publikoa: udal ondasunen aprobetxamendua.
4.2 – Prezio publikoa: udal lokalak erabiltzea.
4.3 – Prezio publikoa: haur eskoletako jangela zerbitzua.
4.4 – Prezio publikoa: udal euskaltegiak eskaintzen dituen zerbitzuak.
4.5 – Prezio publikoa: argitalpenen salmenta
4.6 – Prezio publikoa: udal tailer ezberdinek eskaintzen dituzten zerbitzuen erabilpena.
4.7 – “Udako Oporrak ” programan parte hartzea eta udal ludotekatako zerbitzuak eskaintzea.
5 – Dirubilketaren ordenantza fiskala.
6 – Kontribuzio berezietako ordenantza fiskal orokorra.